Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICA DE LA NORMATIVA CATALANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Aquesta assignatura pretén augmentar i perfeccionar la competència lingüística i comunicativa en català (nivell B2 del MECRL). Això implica, d'una banda, el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i, d'una altra, la producció i l'anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de textos i gèneres, tant orals com escrits (especialment acadèmics i filològics). Aquesta assignatura insistirà especialment en el coneixement i aplicació de la normativa del català, tant oralment com per escrit. És una assignatura de segon curs (3 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics), oferida als estudiants dels graus en Estudis Anglesos, en Estudis Francesos, en Estudis Àrabs i Islàmics, en Espanyol: Llengua i Literatures i en Humanitats. Proveeix una formació; bàsica i fonamental per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat (docència, traducció, assessorament lingüístic i literari, planificació lingüística, etc.). Està directament relacionada amb l'assignatura Taller d'Expressió Oral i Escrita de primer curs i també amb les de continguts literaris Introducció a la Literatura Catalana Medieval (primer curs) i Literatura Catalana Actual (segon curs). Amb les assignatures Pràctica de la Normativa del Català i Taller d'Expressió Oral i Escrita en Català, l'alumnat de qualsevol filologia i d'Humanitats que la curse obtindrà l'acreditació de competències en valencià corresponent a un B2. A més a més, pertany a l'itinerari per a aconseguir la Capacitació Docent en Valencià de l'alumnat d'Humanitats i en l'itinerari per a obtenir la Menció en Filologia Catalana de l'alumnat de qualsevol dels graus vinculats a la Filologia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals aspectes de la normativa del català per aplicar-la adequadament.
 • Conèixer les diverses manifestacions de la variació normativa, especialment la fonètica i la lèxica.
 • Expressar-es verbalment i per escrit en un registre estàndard sense barbarismes ni incorreccions fòniques ni ortogràfiques, amb un lèxic precís i amb un bon domini dels tems essencials de morfosintaxi catalana.
 • Utilitzar els principals recursos, especialment els aportats per els tecnologies de la informació, que permeten la difusió de la normativa del català.
 • Fer servir els documents normatius, guies d'ús, documents filològics i diccionaris per a establir els criteris d'una bona correcció.
 • Valorar la importància del domini de la norma en els discursos orals i escrits.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

1. Augmentar la competència lingüística i la competència comunicativa en català.

2. Conéixer els principals aspectes de la normativa del català per a aplicar-la adequadament.

3. Conéixer les diverses manifestacions de la variació normativa, especialment la fonètica i la lèxica.

4. Expressar-se verbalment i per escrit en un registre estàndard sense barbarismes ni incorreccions fòniques ni ortogràfiques, amb un lèxic precís i amb un domini dels temes essencials de morfosintaxi catalana corresponent al B2 del MECRL.

5. Utilitzar els principals recursos, especialment els aportats per les tecnologies de la informació, que permeten la difusió de la normativa del català.

6. Fer servir els documents normatius, guies d'ús, documents filològics i diccionaris per a establir els criteris d'una bona correcció.

7. Valorar la importància del domini de la norma en els discursos orals i escrits.

8. Comprometre's a treballar per la igualtat entre hòmens i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte envers els drets fonamentals de les persones.

 

 

Dades generals

Codi: 30121
Professor/a responsable:
PERUJO MELGAR, JOAN MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix