Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'elaboració d'un Treball de Fi de Grau (TFG) és un requisit obligatori per a concloure els ensenyaments de cada Grau (RD 1393/2007, art. 12.3). Ha de realitzar-se en la fase final d'el Pla d'Estudis i el seu objectiu primordial és mostrar de forma integrada la consecució dels objectius formatius de Grau i l'adquisició de les competències associades amb aquest títol. El treball concret a realitzar estarà d'acord amb els continguts específics que l'alumne decidisca triar dins de les línies de treball proposades per les àrees participants en el TFG corresponent a l'grau en què està matriculat. Serà tutelat per un professor de l'àrea de coneixement escogida.Los TFG s'adaptaran a la normativa general establerta per la Facultat de Filosofia i Lletres, encara que en cadascuna dels diferents Graus lligats als estudis filològics es podrà desenvolupar més detalladament els requisits necessaris per seva realització (com a extensió i característiques dels treballs, llengües en què s'ha de fer la defensa, resum previ, etc.) l'assignatura Treball Fi de Grau es relaciona doncs amb totes aquelles que l'alumnat ha cursat en el seu pla d'estudis ia través d'ella es comprovarà les competències adquirides en el seu grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE10 : Conèixer l'espai originari de l'Islam, la seua expansió i els referents bàsics religiosos, evolució històrica i social en les societats islàmiques i en les d'acolliment, per a comprendre i interpretar els diferents materials culturals, literaris, artístics i filosòfics que són producte de la cultura islàmica.
 • CE11 : Interpretar la història social i política del món àrab per a comprendre i interpretar el paper dels fenòmens socials i polítics en la construcció del pensament clàssic i contemporani.
 • CE12 : Coneixement d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE13 : Conèixer i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE2 : Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
 • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
 • CE4 : Conèixer les varietats geogràfiques de l'àrab i comunicar-se en àrab dialectal (magrebí i oriental) per a interactuar satisfactòriament en els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE6 : Conèixer una de les llengües islàmiques no àrabs (persa) i els seus diferents desenvolupaments culturals específics dins de la civilització islàmica com a manifestació de la seua creativitat i reflex del context sociocultural divers dels països islàmics.
 • CE7 : Conèixer les característiques i evolució de la literatura en llengua àrab per a comprendre el paper de les seues manifestacions en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social àrab així com les seues relacions amb altres literatures.
 • CE8 : Identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura com a eina per a l'anàlisi i la crítica del text literari en llengua àrab.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Plantejar un projecte de treball i resoldre'l satisfactòriament.
 • Demostrar l'habilitat per a fer servir les fonts d'informació i els materiales que permeten tractar un problema lingüístic o literari.
 • Analitzar críticament els resultats obtinguts.
 • Iniciar l'alumnat en la relació dialèctica entre hipòtesi teòrica, recollida d'informació, anàlisi de dades i formulació de tesis.
 • Fer una memòria que comunique la metodologia i els resultats amb claredat i coherència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius formatius: 1. Plantejar un projecte de treball 2. Demanar de diverses fonts i sintetitzar críticament la informació relacionada amb el tema de treball. 3. Organitzar de forma ordenada i coherent els objectius, la metodologia, l'anàlisi i les conclusions de la feina. 4. Redactar de forma correcta i precisa. 5. Exposar oralment de forma clara i ordenada els resultats de la feina. 6. Debatre i defensar les idees i conclusions de la feina. 7. Redactar un resum de la feina en una de les llengües estrangeres utilitzades en el procés formatiu. Objectius específics aportats pel professorat: La realització d'un treball, ja siga bibliogràfic o resum d'experiències formatives desenvolupades en un àmbit de treball relacionat amb els Estudis Àrabs i islàmics tutelat fora de la universitat. Aquest treball permetrà avaluar l'aplicació i desenvolupament de les competències i coneixements adquirits per l'alumnat en el Grau. La relació de les línies temàtiques susceptibles de ser desenvolupades com Treball fi de Grau són les pròpies de les assignatures del Grau, més les que l'Àrea d'Estudis Àrabs i islàmics puga oferir puntualment cada curs. A més aquest catàleg temàtic pot incloure les següents línies de treball: L'anglès a les Ciències Humanístiques. Espanyol Llengua Estrangera. Lingüística General i Aplicada. Literatura espanyola. Literatura espanyola i hispanoamericana. Literatura hispanoamericana. Projectes culturals francesos i francòfons. Teoria de la Literatura i Literatura comparada.

 

 

Dades generals

Codi: 29599
Professor/a responsable:
CUTILLAS FERRER, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,53
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: FILOLOGIA GREGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: FILOLOGIA LLATINA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01

Estudis en què s'imparteix