Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La elaboración de un Trabajo de Fin de Grado (TFG) es un requisito obligatorio para concluir las enseñanzas de cada Grado (RD 1393/2007, art. 12.3). Debe realizarse en la fase final del Plan de Estudios y su objetivo primordial es mostrar de forma integrada la consecución de los objetivos formativos del Grado y la adquisición de las competencias asociadas con este título.El trabajo concreto a realizar estará de acuerdo con los contenidos específicos que el alumno decida escoger dentro de las líneas de trabajo propuestas por las áreas participantes en el TFG correspondiente al grado en el que está matriculado. Será tutelado por un profesor del área de conocimiento escogida.Los TFG se adaptarán a la normativa general establecida por la Facultad de Filosofía y Letras, aunque en cada una de los distintos Grados ligados a los estudios filológicos se podrá desarrollar más detalladamente los requisitos necesarios para su realización (como extensión y características de los trabajos, lenguas en las que deberá realizarse la defensa, resumen previo, etc.)La asignatura Trabajo Fin de Grado se relaciona pues con todas aquellas que el alumnado ha cursado en su plan de estudios y a través de ella se comprobará las competencias adquiridas en su grado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE10 : Conèixer l'espai originari de l'Islam, la seua expansió i els referents bàsics religiosos, evolució històrica i social en les societats islàmiques i en les d'acolliment, per a comprendre i interpretar els diferents materials culturals, literaris, artístics i filosòfics que són producte de la cultura islàmica.
 • CE11 : Interpretar la història social i política del món àrab per a comprendre i interpretar el paper dels fenòmens socials i polítics en la construcció del pensament clàssic i contemporani.
 • CE12 : Coneixement d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE13 : Conèixer i analitzar les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura d'una segona llengua d'entre les propostes en la titulació.
 • CE2 : Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
 • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
 • CE4 : Conèixer les varietats geogràfiques de l'àrab i comunicar-se en àrab dialectal (magrebí i oriental) per a interactuar satisfactòriament en els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE6 : Conèixer una de les llengües islàmiques no àrabs (persa) i els seus diferents desenvolupaments culturals específics dins de la civilització islàmica com a manifestació de la seua creativitat i reflex del context sociocultural divers dels països islàmics.
 • CE7 : Conèixer les característiques i evolució de la literatura en llengua àrab per a comprendre el paper de les seues manifestacions en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social àrab així com les seues relacions amb altres literatures.
 • CE8 : Identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura com a eina per a l'anàlisi i la crítica del text literari en llengua àrab.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Plantejar un projecte de treball i resoldre'l satisfactòriament.
 • Demostrar l'habilitat per a fer servir les fonts d'informació i els materiales que permeten tractar un problema lingüístic o literari.
 • Analitzar críticament els resultats obtinguts.
 • Iniciar l'alumnat en la relació dialèctica entre hipòtesi teòrica, recollida d'informació, anàlisi de dades i formulació de tesis.
 • Fer una memòria que comunique la metodologia i els resultats amb claredat i coherència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos formativos: 1. Plantear un proyecto de trabajo 2. Recabar de diversas fuentes y sintetizar críticamente la información relacionada con el tema de trabajo. 3. Organizar de forma ordenada y coherente los objetivos, la metodología, el análisis y las conclusiones del trabajo. 4. Redactar de forma correcta y precisa. 5. Exponer oralmente de forma clara y ordenada los resultados del trabajo. 6. Debatir y defender las ideas y conclusiones del trabajo. 7. Redactar un resumen del trabajo en una de las lenguas extranjeras utilizadas en el proceso formativo.   Objetivos específicos aportados por el profesorado: La realización de un trabajo, ya sea bibliográfico o resumen de experiencias formativas desarrolladas en un ámbito de trabajo relacionado con los Estudios Árabes e islámicos tutelado fuera de la universidad. Este trabajo permitirá evaluar la aplicación y desarrollo de las competencias y conocimientos adquiridos por el alumnado en el Grado. La relación de las líneas temáticas susceptibles de ser desarrolladas como Trabajo fin de Grado son las propias de las asignaturas del Grado, más las que el Área de Estudios Árabes e islámicos pueda ofertar puntualmente cada curso. Además este catálogo temático puede incluir las siguientes líneas de trabajo: El inglés en las Ciencias Humanísticas. Español Lengua Extranjera. Lingüística General y Aplicada. Literatura española. Literatura española e hispanoamericana. Literatura hispanoamericana. Proyectos culturales franceses y francófonos. Teoría de la Literatura y Literatura comparada.

 

 

Dades generals

Codi: 29599
Professor/a responsable:
CUTILLAS FERRER, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,53
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: FILOLOGIA GREGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: FILOLOGIA LLATINA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01

Estudis en què s'imparteix