Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CIVILITZACIÓ D'AL-ANDALUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Asignatura en la que se aborda el estudio de la historia de Al-Andalus a partir de la producción histórico-geográfica escrita en árabe. Se traducirán, estudiarán y conocerán las características de las principales obras árabes andalusíes de historiografía, geografía y epigrafía.

Contribuye al perfil del título pues proporciona al alumnado en formación cultural específica sobre esta región del mundo árabe en el pasado, lingüística específica y en crítica literaria de textos medievales. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE10 : Conèixer l'espai originari de l'Islam, la seua expansió i els referents bàsics religiosos, evolució històrica i social en les societats islàmiques i en les d'acolliment, per a comprendre i interpretar els diferents materials culturals, literaris, artístics i filosòfics que són producte de la cultura islàmica.
 • CE11 : Interpretar la història social i política del món àrab per a comprendre i interpretar el paper dels fenòmens socials i polítics en la construcció del pensament clàssic i contemporani.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la història i significació del passat històric i cultural de la Mediterrània Occidental i més concretament d'al-Àndalus, mitjançant textos literaris, històrics i geogràfics escrits en llengua àrab original.
 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement de la història d'al-Àndalus.
 • Proporcionar a l'alumnat un coniexement dels diversos tipus de textos en què es fonamenta la geografia i la història d'al-Àndalus.
 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement dels diversos gèneres històrics i geogràfics d'al-Àndalus.
 • Proporcionar a l'alumnat eines per a analitzar els textos geogràfics i històrics andalusins.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Objetivos formativos específicos:
    Conocimiento y diferenciación clara de la estructura del nombre árabe, de los títulos árabes y de la cronología islámica.
    Comprensión, síntesis y análisis de los principales sucesos y procesos históricos de la historia de los sucesivos estados que se sucedieron en Al-Andalus (711-1492).
    Comprensión, síntesis y análisis de los principales géneros y de las principales obras de la literatura histórica y geográfica escritos en Al-Andalus.
    Adquisición de las destrezas necesarias para la traducción de estos textos árabes, así como para la realización del comentario de texto de los mismos.
    Se hará una crítica y comentario de estos escritos para formar al alumnado acerca de los diversos modos de manipulación de la realidad en el pasado.
    Conocimiento básico acerca de la epigrafía y la numismática andalusí.

 

 

Dades generals

Codi: 29537
Professor/a responsable:
FRANCO SANCHEZ, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix