Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA I CULTURA ÀRAB I ISLÀMICA (SEGLES XVI-XXI)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Asignatura dedicada a la explicación y comprensión del desarrollo de los procesos historícos y culturales en el mundo árabe en las épocas moderna y contemporánea. Desde el punto de vista cronológico abarca desde los orígenes del Imperio Otomano hasta las revueltas populares árabes. Se centra, esencialmente, en la evolución del mundo árabe, aunque haciendo también referencias a los países limítrofes, en especial a Turquía e Irán.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE10 : Conèixer l'espai originari de l'Islam, la seua expansió i els referents bàsics religiosos, evolució històrica i social en les societats islàmiques i en les d'acolliment, per a comprendre i interpretar els diferents materials culturals, literaris, artístics i filosòfics que són producte de la cultura islàmica.
 • CE11 : Interpretar la història social i política del món àrab per a comprendre i interpretar el paper dels fenòmens socials i polítics en la construcció del pensament clàssic i contemporani.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Familiaritzar l'alumnat amb els trets estructurals del món araboislàmic, en les èpoques moderna i contemporània, mitjançant l'anàlisi de les principals fites històriques i culturals.
 • Conèixer, analitzar i avaluar críticamet els processos històrics i els canvis culturals que van propiciar el desenvolupament i l'evolució dels pobles àrabs i islàmics, des del segle XVI fins a l'actualitat.
 • Emprar la terminologia bàsica de l'àmbit de la matèria, a més de les eines metodològiques pertinents i desenvolupar aptituds per a cercar informació i explotar-la i interpretar-la críticament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Asignatura en la que se abordan las principales dinámicas históricas del mundo árabe entre los siglos XV y XXI, desde la instauración del Imperio Otomano hasta las revueltas populares árabes.

 

 

Dades generals

Codi: 29534
Professor/a responsable:
ALVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix