Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIALECTE ÀRAB ORIENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Esta asignatura se propone capacitar al alumnado para reconocer las principales peculiaridades lingüísticas del dialecto oriental y desarrollar las destrezas comunicativas orales y escritas de modo eficaz. Esta asignatura complementa la formación lingüística del graduado junto con la asignatura de Dialecto árabe magrebí, las asignaturas de Lengua árabe estándar y Lingüística árabe.

La asignatura se orienta especialmente al desarrollo de las competencias y perfiles profesionales relacionados con la mediación lingüística e intercultural y la planificación lingüística, así como la asesoría cultural y la dinamización lingüística.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
 • CE4 : Conèixer les varietats geogràfiques de l'àrab i comunicar-se en àrab dialectal (magrebí i oriental) per a interactuar satisfactòriament en els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir competències comunicatives bàsiques en dialecte àrab oriental (preferentment egipci).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

Esta asignatura se propone capacitar al alumnado para reconocer las principales peculiaridades lingüísticas del dialecto oriental y desarrollar las destrezas comunicativas orales y escritas de modo eficaz. Esta asignatura complementa la formación lingüística del graduado junto con la asignatura de Dialecto árabe magrebí, las asignaturas de Lengua árabe estándar y Lingüística árabe.

La asignatura se orienta especialmente al desarrollo de las competencias y perfiles profesionales relacionados con la mediación lingüística e intercultural y la planificación lingüística, así como la asesoría cultural y la dinamización lingüística.

 

 

 

Dades generals

Codi: 29532
Professor/a responsable:
EL ERIAN EL BASSAL, HANY
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix