Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ÀRAB: INTERMEDI III

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Lengua árabe: intermedio III tiene como objetivo continuar la adquisición de la competencia comunicativa en lengua árabe estándar mediante el desarrollo de las destrezas lingüísticas, receptivas y productivas, correspondientes al nivel B1.3 del MCER. La materia lengua árabe está directamente relacionada con el resto de materias del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, dado que la lengua árabe es el principal vehículo lingüístico de conocimiento y desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes perfiles profesionales para los que capacita el título.  Ofrece herramientas lingüísticas generales básicas para aproximarse a los textos culturales en lengua árabe que serán objeto de estudio específico en las materias de especialización.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE2 : Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
 • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitar l'alumnat per a comprendre, expressar-se i interactuar amb certa fluïdesa i adequadament, amb un un repertori lingüístic senzill, en els registres oral i escrit, en àrab estàndard (grau de domini mínim: B1.1 del MCER).
 • Ser capaç de fer exposicions breus, preparades prèviament, sobre temes familiars, resumir textos orals i escrits i extraure informació essencial i concreta de textos sobre temes generals o relacionats amb la pròpia especialitat.
 • Ampliar el coneixement dels aspectes socioculturals.
 • Fomentar l'ús d'estratègies d'aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Lingüísticos

1. Manejar un repertorio lingüístico sencillo pero suficiente para abordar con razonable precisión y fluidez aunque con dudas, una variada gama de situaciones y temas.

2. Tener un control razonable de los recursos lingüísticos del nivel. Al utilizar estructuras algo más complejas o en situaciones menos habituales puede cometer algunos errores de etapas anteriores o propios del nivel.

3. Utilizar marcadores discursivos y cohesionar el discurso de forma sencilla pero eficaz.

 

Funcionales

4. Poner en práctica las funciones comunicativas contempladas para el nivel a través de las actividades de comunicación.

 

Comunicativos

Leer

5. Identificar las intenciones comunicativas, el tema, los puntos principales, los detalles relevantes y las conclusiones de textos claros y bien organizados,

6. Localizar información específica con el fin de realizar una tarea concreta.

7. Reconocer el tipo de texto y el registro formal o informal del mismo, dentro de la lengua árabe estándar.

Escuchar

8. Identificar la intención comunicativa, la información esencial, las ideas principales y los detalles relevantes de narraciones, intervenciones y debates, sobre temas generales o de su especialidad, emitidos en registro estándar, de forma clara y con posibilidad de aclaraciones.

9. Comprender el contenido de la información de material grabado que trate sobre temas generales o de su especialidad, pronunciados de forma relativamente lenta y clara y en árabe estándar; así como de algunos programas de televisión sencillos y claros.

Hablar

10. Expresarse con adecuación y razonable fluidez y corrección en una variada gama de temas, narrando y describiendo experiencias, sentimientos y acontecimientos, transmitiendo información y justificando las propias opiniones.

Conversar

11. Participar y reaccionar de forma adecuada y con cierta fluidez en una variada gama de temas que requieran intercambio de opiniones y de información, comprendiendo casi todo lo que se dice y teniendo posibilidad de pedir aclaración.

Escribir

12. Escribir textos sencillos, razonablemente correctos, adecuados y organizados sobre una variada gama de temas.

13. Dar y transmitir información, expresar opiniones, sentimientos e impresiones personales, narrar, describir, justificar, parafrasear y sintetizar información de forma sencilla pero razonablemente correcta.

 

Sociolingüísticos

14. Utilizar el lenguaje y las fórmulas sociales propias de los intercambios y textos trabajados, así como las fórmulas de tratamiento y expresiones de cortesía usuales, de forma razonablemente correcta, dentro de un registro estándar.

 

Culturales

15. Ampliar el conocimiento sociocultural a una gama variada de situaciones y adecuar las reacciones y el comportamiento.

16. Comprender los comportamientos y valores ajenos a los propios y reconocer aspectos que resulten tabúes en la otra cultura.

 

Estratégicos

17. Afianzar la motivación, colaborar en la interacción y arriesgarse en el uso de la lengua.

18. Tomar conciencia de las estrategias más eficaces y activarlas de forma intencionada.

19. Utilizar los conocimientos propios y la experiencia para construir sobre ellos.

20. Evaluar el propio proceso de aprendizaje con ayuda del profesor, valorar los logros, expresar las dificultades y los medios que utiliza para progresar.

 

 

Dades generals

Codi: 29531
Professor/a responsable:
BARREDA SUREDA, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix