Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ÀRAB: INTERMEDI III

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

 

La asignatura Lengua árabe: intermedio III tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita, aprendizaje de la lengua árabe y el manejo de las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje de lenguas extranjeras. Nivel B1.3 del MCER.

La materia lengua árabe está directamente relacionada con el resto de materias del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, dado que la lengua árabe es el principal vehículo lingüístico de conocimiento y desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes perfiles profesionales para los que capacita el título. Esta asignatura continúa la adquisición del nivel intermedio de lengua árabe, que será superado con la asignatura Lengua árabe: intermedio IV, y capacita al estudiante para comunicarse oralmente y por escrito con cierta fluidez. Asimismo, ofrece herramientas lingüísticas generales para aproximarse a los textos culturales en lengua árabe mediante una lectura guiada y específica de cada materia de especialización.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE2 : Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
 • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE9 : Analitzar i interpretar textos i discursos històrics, geogràfics, religiosos, científics àrabs, utilitzant les tècniques d'anàlisis apropiades.

 

Competències transversals

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitar l'alumnat per a comprendre, expressar-se i interactuar amb certa fluïdesa i adequadament, amb un un repertori lingüístic senzill, en els registres oral i escrit, en àrab estàndard (grau de domini mínim: B1.1 del MCER).
 • Ser capaç de fer exposicions breus, preparades prèviament, sobre temes familiars, resumir textos orals i escrits i extraure informació essencial i concreta de textos sobre temes generals o relacionats amb la pròpia especialitat.
 • Ampliar el coneixement dels aspectes socioculturals.
 • Fomentar l'ús d'estratègies d'aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Objetivos formativos: 

1. Utilizar la lengua árabe estándar como medio de comunicación y de expresión personal, tanto en la clase, como en una variada gama de situaciones sobre temas concretos y culturales. Nivel B1.3 del MCER.

2. El estudiante será capaz de comprender, interactuar y expresarse en esas situaciones, oralmente y por escrito, de forma razonablemente flexible y correcta.

3. Ampliar el conocimiento de los aspectos socioculturales y utilizar las fórmulas sociales y de tratamiento adecuadas.

4. Interiorizar los recursos lingüísticos adecuados y necesarios para las actividades comunicativas a través de la práctica funcional y formal. Fomentar el uso de estrategias de aprendizaje.

5. Manejar herramientas para evaluar y mejorar el propio aprendizaje y el uso de la lengua. 

Objetivos específicos

 Lingüísticos 

1. Manejar un repertorio lingüístico sencillo pero suficiente para abordar con razonable precisión y fluidez aunque con dudas, una variada gama de situaciones y temas. 

2. Tener un control razonable de los recursos lingüísticos del nivel. Al utilizar estructuras algo más complejas  puede cometer algunos errores de etapas anteriores o propios del nivel. 

3. Utilizar marcadores discursivos y cohesionar el discurso de forma sencilla pero eficaz.

Funcionales

4. Poner en práctica las funciones comunicativas contempladas para el nivel 

Comunicativos

 Leer

5. Identificar las intenciones comunicativas, tema, puntos principales, detalles y conclusiones de textos claros y bien organizados, 

6. Localizar información específica con el fin de realizar una tarea concreta.

7. Reconocer el tipo de texto y el registro del mismo, dentro de la lengua estándar. 

Escuchar

 8. Identificar la intención comunicativa, información esencial, ideas principales y los detalles de narraciones e intervenciones, sobre temas generales o de especialidad, emitidos en registro estándar, de forma clara y con posibilidad de aclaraciones.

9. Comprender el contenido de la información de material grabado que trate sobre temas generales o de especialidad, pronunciados de forma relativamente lenta y clara y en árabe estándar; así como de algunos programas de televisión sencillos y claros.

Hablar

10. Expresarse con adecuación y razonable fluidez y corrección, narrando y describiendo experiencias, sentimientos y acontecimientos, transmitiendo información y justificando las opiniones. 

Conversar

11. Participar y reaccionar de forma adecuada y con cierta fluidez en una variada gama de temas que requieran intercambio de opiniones/información, comprendiendo casi todo lo que se dice y teniendo posibilidad de pedir aclaración.

Escribir

12. Escribir textos sencillos, razonablemente correctos, adecuados y organizados.

13. Dar y transmitir información, expresar opiniones, sentimientos e impresiones personales, narrar, describir, justificar, parafrasear y sintetizar información de forma sencilla pero razonablemente correcta.

Sociolingüísticos

14. Utilizar el lenguaje y las fórmulas sociales propias de los intercambios y textos, de forma razonablemente correcta.

Culturales y estratégicos

 

 

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 29531
Professor/a responsable:
GARCIA CECILIA, MARIA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix