Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ÀRAB: BÀSIC II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Lengua árabe: básico II tiene como objetivo continuar la adquisición de la competencia comunicativa en lengua árabe estándar mediante el desarrollo de las destrezas lingüísticas, receptivas y productivas, correspondientes al nivel A2 del MCER.
La materia lengua árabe está directamente relacionada con el resto de materias del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, dado que la lengua árabe es el principal vehículo lingüístico de conocimiento y desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes perfiles profesionales para los que capacita el título. Ofrece herramientas lingüísticas generales básicas para aproximarse a textos sencillos en lengua árabe que serán objeto de estudio específico en las materias de especialización.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE2 : Comunicar-se en llengua àrab estàndard, oralment i per escrit, per a interactuar satisfactòriament en els mitjans acadèmics i professionals per als quals capacita el títol.
 • CE3 : Comprendre les característiques lingüístiques específiques de la llengua àrab per a utilitzar-la correctament i aplicar aquestes característiques a l'anàlisi, la comprensió, la producció i l'adequació de l'àrab en les seues manifestacions orals i escrites, així com el contrast lingüístic i la traducció.
 • CE4 : Conèixer les varietats geogràfiques de l'àrab i comunicar-se en àrab dialectal (magrebí i oriental) per a interactuar satisfactòriament en els mitjans professionals per als quals capacita el títol.
 • CE5 : Capacitat d'interpretar, produir i desenvolupar descriptiva i argumentativament documents acadèmics o informes tècnics relacionats amb els mitjans professionals per als quals capacita el títol.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitar l'estudiant per a resoldre les tasques comunicatives més immediates tant a classe com en situacions molt quotidianes, en àrab estàndard oralment i per escrit en un grau de domini mínim: nivell A2 del MCER.
 • L'estudiant serà capaç d'identificar la intenció comunicativa, l'assumpte i els punts principals i extraure informació essencial de missatges contextualitzats, així com produir textos coherents relacionats amb els seus interessos. A més de reconèixer algunes expressions col·loquials molt freqüents i referències culturals.
 • Acostar l'estudiant a alguns aspectes socials i culturals de la vida quotidiana.
 • Arriscar-se en l'ús de la llengua.
 • Reconèixer els progressos i les dificultats, així com valorar les estratègies emprades en l'aprenentatge.
 • Reforçar la motivació de l'estudiant i buscar ocasions d'assajar amb la llengua àrab.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos específicos:

Lingüísticos
1. Alcanzar un repertorio suficiente de exponentes léxicos y gramaticales para las funciones del nivel A2.
2. Utilizar este repertorio con corrección.

Funcionales
3. Poner en práctica las funciones comunicativas contempladas para el nivel a través de las actividades de comunicación.

Comunicativos

Leer
4. Captar el sentido global, puntos principales y detalles relevantes de textos sencillos.
5. Localizar información específica de interés en documentos informativos y folletos ilustrados.
6. Seguir el argumento de narraciones breves y sencillas.
7. Comprender instrucciones básicas.
8. Reconocer los formatos y las convenciones de los tipos de textos empleados.

Escuchar
9. Identificar la intención comunicativa y las ideas principales de diálogos y narraciones breves, claras, sencillas y contextualizadas.

Hablar
10. Realizar intervenciones breves comprensibles y coherentes relacionadas con las situaciones de comunicación cotidianas y de interés del estudiante.
Conversar
11. Realizar intercambios sencillos en conversaciones relacionadas con las situaciones de comunicación más habituales, personales o profesionales.

Escribir
12. Escribir mensajes y textos sencillos relativos a aspectos concretos conocidos en un registro neutro.
13. Organizar textos y cohesionarlos con recursos elementales y respetar razonablemente las convenciones del lenguaje escrito.

Sociolingüísticos
14. Emplear las fórmulas de relación social y de tratamiento más usuales.
15. Conocer expresiones coloquiales muy frecuentes.

Culturales
16. Conocer y considerar aspectos sociales y culturales árabes e islámicos y convenciones presentes en la vida cotidiana.

Estratégicos
17. Aplicar las estrategias de aprendizaje y comunicación trabajadas en el curso anterior y ensayar estrategias nuevas, así como valorar el rendimiento de las mismas.
18. Identificar los errores más frecuentes para explicarlos y superarlos, reconocer los progresos y afrontar los diferentes tipos de actividades de aprendizaje y evaluación de manera eficaz.
20. Evaluar el proceso de aprendizaje con ayuda del profesor.

 

 

Dades generals

Codi: 29510
Professor/a responsable:
GARCIA CECILIA, MARIA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix