Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura presenta els continguts bàsics conceptuals en matèria de desenvolupament local i turisme. Així, des d'una perspectiva integrada, es planteja la base conceptual en matèria de desenvolupament local, les fonts més importants, i les sinergies més notables que l'activitat turística genera en els territoris, no sols des del punt de vista socioeconòmic, sinó també cultural, ambiental i polític. En aquest sentit, l'assignatura va des del més general i conceptual, fins a les escales territorials més locals i concretes, a fi d'aplicar de les experiències analitzades el “efecte demostratiu”. El desenvolupament dels temes, respon a una base conceptual on es tracta l'evolució i aportació del desenvolupament local en el marc dels contextos de creixement econòmic i intervencionista (*top *down), fins als processos d'innovació social, amb un caràcter molt més territorial, i on els protagonistes són els actors locals (*bottom *up). Es parla del desenvolupament local versus creixement econòmic, del paper d'Institucions i organismes nacionals i internacionals, de fonts nacionals i internacionals, de perfils sociodemogràfics que condicionen els consums i que afavoreixen nous productes que enllacen millor amb els preceptes del desenvolupament local, etc. Després tenim una segona part més instrumental, on s'expliquen i s'evidencien eines de planificació i gestió dels recursos territorials que van des de les polítiques de desenvolupament local i territorial, el foment de les activitats turístiques, el paper de les xarxes socials, les marques territorials, etc. Finalment s'expliquen modalitats turístiques que s'ajusten als conceptes del desenvolupament local, s'analitza les seues repercussions en el territori i aquells elements que més destaquen i que es podrien aplicar en altres territoris, tenint en compte les característiques del context (benchmarking).
L'assignatura es relaciona “Introducció a la Geografia del Turisme”, que posseeix una funció introductòria i generalista. Aquesta assignatura, que s'imparteix en el primer curs del Grau, ha de facilitar a l'alumne una sèrie de continguts previs (vocabulari essencial, conceptes bàsics), oferint en el seu cas alguns exemples senzills d'espais turístics (tipologies). D'altra banda també es relaciona amb l'assignatura de “Tipologies dels Espais Turístics” de 2n curs del grau i l'assignatura optativa de l'àrea, la de “Activitats Turístiques en el medi rural” –que en bona part trasllada part de les qüestions generals impartides en l'assignatura “Introducció a la Geografia del Turisme” a un mig concret, encara que amb un major aprofundiment.
També es relaciona amb “Recursos Territorials Turístics”, assignatura de primer curs, que se centra exclusivament en la identificació, estudi i classificació dels recursos turístics. Finalment, donat el pes que s'ha volgut atorgar a l'ús de les TIC´s en aquesta matèria, haurà de considerar el paper que posteriorment exercirà la de “Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats a la Planificació i Gestió de *losEspacios Turístics”, matèria instrumental que aprofundirà en els *SIG com a eina de treball per a l'acompliment professional de l'alumnat; en el nostre cas, l'alumne es reduirà al paper d'usuari de forma més generalista (cerca d'informació, anàlisi de pàgines web sobre turisme…).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE14 : Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE32 : Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.
 • CE4 : Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar l'espai turístic com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • Definir eines i instruments vinculadts a l'optimització i capacitació dels recursos turístics endògens del territori.
 • Identificació de programes, ajudes i experiències concretes específiques en desenvolupament local i activitat turística.
 • Diferenciar models de gestió territorial en desenvolupament local i tipologies turístiques.
 • Administracions públiques, govern local i desenvolupament turístic.
 • Explicar projectes europeus, planificació estratègica, marcs normatius, instruments i programes de dinamització turística territorial.
 • Conèixer les funcions dels agents de desenvolupament local i dels tècnics en turisme. Àmbits d'actuació.
 • Aplicar eines i bones pràctiques sostenibles en turisme i desenvolupament local (Agenda 21 local, bones pràctiques territorials, etc.).
 • Aprendre programes de dinamització turística i consolidació de productes.
 • Compilar marques territorials diferenciades segons els recursos propis vàlids per a posicionar destinacions.
 • Desenvolupar la capacitat crítica i d'anàlisi sobre el fenòmen turístic, a través de les activitats proposades a classe.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Entendre les relacions entre la planificació estratègica, el desenvolupament local i processos d'innovació. Aprendre conceptes, aplicar estratègies, elaborar productes i proposar solucions als territoris amb recursos turístics, perquè puguen ser utilitzats i convertits en productes. Analitzar les sinergies amb la població local. Identificar oportunitats i enfrontar-nos a les amenaces. Entendre els contextos i atendre les seues necessitats reals.

Saber els orígens de les polítiques de desenvolupament rural i local. Iniciativa Comunitària *LEADER i els *GAL (Grups d'Acció Local). També altres funcions vinculades al desenvolupament turístic local. També el problema de la despoblació i les possibles solucions (neorurals)

Estudiar i analitzar els renovats *paradígmas socioeconòmics i estratègies. Comprendre els elements bàsics en els processos de planificació estratègica aplicada al desenvolupament local. Distingir les etapes de la planificació estratègica participada per a articular nous productes. Participació ciutadana i *sostenbilidad (eines).
Aplicar la cooperació al desenvolupament i turisme responsable. Turisme experiencial. Desenvolupar emprenedories territorials i identificar els elements que intervenen en el sistema emprenedor.

Instruments en Política Turística i Desenvolupament Local. Funcions, eines i Sistema turisme. Comunicació. Aprendre fer, però sabent fent.

El cinema, com a eina d'anàlisi i promoció de ciutats i espais turístics en general.

Els recursos culturals i naturals, com a instruments de promoció i consolidació del patrimoni local i la imatge de marca (Plau Brànding).

La importància de l'esperit emprenedor a l'hora de portar iniciatives turístiques, tant en l'administració pública, com des de les petites empreses. Lideratge i desenvolupament local.

Amb els recursos que tenim,en els contextos locals Quines accions i productes turístics podem generar en els nostres territoris?

 

 

;

Dades generals

Codi: 23752
Professor/a responsable:
MARTINEZ PUCHE, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix