Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Conèixer els llocs d'Espanya en els quals probablement van treballar els futurs egresados pot ser una qüestió clau i per açò aquesta assignatura s'ofereix a les dues esments de la titulació: Planificació i gestió de destinacions turístiques i Economia de l'empresa turística.

Els recursos del territori no presenten interès només per si mateixos, sinó per formar part d'un tot i, per tant, precisen incorporar en la gestió de propostes el context natural i cultural en què s'insereixen per a la seua correcta interpretació. En aquest marc general s'entén com a necessària la integració de diversos elements en forma d'itinerari o ruta amb la finalitat de millorar la competitividad turística de les destinacions. El disseny i desenvolupament de rutes turístiques s'ha convertit en una estratègia que s'observa amb interès, tant des de l'enfocament de la gestió del territori i del patrimoni natural i cultural, com també des de la perspectiva de l'activitat turística, doncs el seu desenvolupament ofereix una clara potencialitat per al desenvolupament de noves ofertes recreatives tant en destinacions consolidades com en àrees de recent desenvolupament turístic.


L'activitat turística es desenvolupa en un context territorial concret que posseeix uns trets naturals i socioeconòmics. Aquests intervenen d'una manera determinant en el potencial de desenvolupament d'aquesta activitat, així com en la diferent evolució i projecció de les destinacions turístiques, però també en les possibilitats d'activació de nous recursos o en la reorientació dels models tradicionals.

Espanya és el país en el qual la majoria dels estudiants del Grau desenvoluparan la seua activitat professional en els diferents subsectores, com a gestors o planificadors del turisme. Per açò, considerem que és important que tots ells obtinguen un coneixement adequat dels factors de localització de l'activitat en el nostre país i de com aquests incideixen en la distribució territorial de les destinacions turístiques madures, o en els problemes detectats en els mateixos, així com en les possibles fórmules per a la seua renovació i reestructuració.

Des d'una òptica d'anàlisi territorial turística, aquesta assignatura ofereix la possibilitat d'entendre els processos de desenvolupament i factors que han portat a l'èxit de les àrees consolidades turístiques, i també d'analitzar i identificar entorns regionals encara poc desenvolupats en aquest sector, per diverses circumstàncies, que ofereixen clares possibilitats d'activació turístics-recreativa en forma de destinacions i de noves rutes i itineraris turístics.

Aquesta assignatura, de caràcter obligatori per a l'orientació de Planificació i gestió de destinacions turístiques i optativa per a la d'Economia de l'empresa turística, es desenvoluparà al llarg del primer quadrimestre amb un total de 60 hores de presencialidad (40%) i 90 hores (60%) de treball considerat com no presencial.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • CE30 : Conèixer les principals iniciatives de revaloració del patrimoni cultural.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de l'explotació d'aquests.
 • Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • Conèixer les principals iniciatives de posada en valor del patrimoni cultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius generals

1. Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme per entendre la necessitat de planificar el nou desenvolupament turístic en àrees emergents i la reorientació de les destinacions ja existents.
2. Interpretar les fonts d'informació per entendre els processos que han portat a determinats models de desenvolupament amb la finalitat d'evitar la repetició d'errors passats.
3. Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectivo de la seva explotació per crear nous productes territorials, rutes o el desenvolupament de noves destinacions CE8
4. Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques
5. Analitzar els impactes generats pel turisme
6. Conèixer l'estructura competencial del turisme en matèria de planificació i ordenació del territori turístic.
7. Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit espanyol.
8. Entendre diferents formes de desenvolupament del turisme i d'extrapolar les experiències conegudes a entorns propers amb problemàtiques similars.

Objectius conceptuals

9. Entendre que el context socioeconòmic, mediambiental, institucional i cultural, afecta de manera directa al procés de desenvolupament de l'activitat turística a Espanya,
10. Comprendre la relació entre els processos desenvolupo planificat o espontani i el paisatge resultant a les diferents regions.
11. Reconèixer la diversitat de situacions de partida en els paisatges espanyols i ser capaç d'entendre els processos, per aplicar el mètode més adequat a les circumstàncies.
12. Ser capaços d'identificar els mecanismes i instruments de gestió que millor s'adaptin a les situacions del territori a planificar.
13. Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat
14. Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació al nostre país

Objectius procedimentals


15. Ser capaços d'entendre la relació entre els factors de localització, els processos de planificació o l'absència d'aquesta, en la situació actual de les regions turístiques d'Espanya per extreure conclusions extrapolables a altres àmbits.
16. A partir d'estudis de cas, avaluar els potencials turístics, jerarquitzar les possibles actuacions i realitzar l'anàlisi prospectivo de la seva explotació en diferents àmbits.
17. Seleccionar, d'entre diverses opcions, quins poden ser les línies estratègiques més adequades a cada territori en funció de les dades de partida.
18. Ser capaços de proposar els mecanismes d'ordenació i gestió més adequats per al desenvolupament de productes i rutes turístiques a Espanya.

Objectius actitudinals

19. Comprendre la importància de la planificació en el desenvolupament turístic del nostre país, per evitar els impactes negatius que tant en matèria territorial i econòmica, com a social i cultural, pot implicar un creixement irreflexiu i poc sostenible d'aquesta activitat.
20. Desenvolupar la capacitat de raonament crític respecte als processos de desenvolupament turístic analitzats de forma teòric-pràctica en classe en relació als principis d'ètica social i ambiental

 

 

;

Dades generals

Codi: 23751
Professor/a responsable:
CAPDEPON FRIAS, MARGARITA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix