Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura "Derecho Administrativo" en el Grado en Turismo tiene una doble orientación. En primer término, dotar al alumno de los conocimientos esenciales para comprender la estructura, organización y régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas toda vez que las mismas ejercen funciones de ese carácter respecto de la ordenación de las actividades turísticas. Ello implica también aportar conocimientos sobre la posición del administrado, los actos administrativos y el procedimiento para su producción, así como respecto del régimen de reclamaciones y recursos administrativos. En segundo término, y asimilado lo anterior, se abordará el denominado ordenamiento turístico, esto es, toda la normativa específicamente dirigida a la ordenación de las distintas actividades turísticas en la Comunidad Valenciana, dadas las competencias exclusivas de ésta sobre la materia turismo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE14 : Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
 • CE4 : Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre l'ordenament juridic i administratiu i el seu sistema de fonts.
 • Conèixer, comprendre i diferenciar la posició jurídica, l'estructura i l'organització de les administracions públiques.
 • Conèixer i comprendre els aspectes essencials del règim jurídic dels actes administratius, del procediment administratiu comú i del sistema de reclamacions i recursos administratius.
 • Conèixer i comprendre el règim jurídic aplicable a les activitats turístiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

Conocer la reglamentación ordenadora de las actividades turísticas en la Comunidad Valenciana.

Conocer el alcance de las competencias que en materia de turismo tienen las distintas Administraciones públicas.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23750
Professor/a responsable:
MARTINEZ GUTIERREZ, RUBEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix