Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Asignatura que se ocupa de estudiar, analizar,comprender y explicar las relaciones entre el medio rural y las actividades turísticas. Tratándose de una actividad complementaria a las tradicionales labores en el medio rural, el turismo rural se erige como una importante actividad capaz de sostener y consolidar el tejido económico y social de numerosas áreas rurales. Asimismo, constituye un referente para la puesta en valor del patrimonio cultural y medioambiental a través de políticas de desarrollo rural integradas y sostenibles

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE2 : Analitzar la dimensió econòmica del turisme.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE28 : Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i valorar la potencialitat dels espais rurals per a l'activitat turística.
 • Conèixer i identificar els recursos i les característiques dels espais rurals per a utilitzar-los turísticament.
 • Identificar els principals factors per a l'evolució i el desenvolupament de l'activitat turística al medi rural.
 • Identificar i conèixer el paper dels diversos agents socioeconòmics en el desenvolupament del turisme rural.
 • Analitzar la repercussió econòmica del desenvolupament turístic dels espais rurals.
 • Analitzar els impactes socioeconòmics, ambientals i territorials de l'activitat turística.
 • Conèixer la importància de la gestió i la planificació sostenible de l'activitat turística en l'espai rural.
 • Conèixer les principals estratègies de planificació territorial als espais rurals que poden tenir repercussió en el desenvolupament del turisme.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos (español)
Competencias Generales de la UA (CGUA)

CGUA2: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TICs

CGUA4: Ser capaz de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

Competencias específicas (CE)

CE1: Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.
CE2: Analizar la dimensión económica del turismo.
CE3: Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE7: Reconocer los principales agentes turísticos.
CE18:Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE19:Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.
CE23:Analizar los impactos generados por el turismo.
CE28:Conocer los objetivos, las estrategias y los instrumentos públicos de la planificación.

 

1.-Comprender y valorar la potencialidad de los espacios rurales para el actividad turística.
2.-Conocer e identificar los recursos y las características de los espacios rurales para su utilización turística.
3.-Identificar los principales factores para la evolución y el desarrollo de la actividad turística en el medio rural.
4.-Identificar y conocer el papel de los diferentes agentes socioeconómicos en el desarrollo del turismo rural.
5.-Analizar la repercusión económica del desarrollo turístico de los espacios rurales.
6.-Analizar los impactos socioeconómicos, ambientales y territoriales de la actividad turística.
7.-Conocer la importancia de la gestión y planificación sostenible de la actividad turística en el espacio rural.
8.-Conocer las principales estrategias de planificación territorial en los espacios rurales que pueden tener repercusión en el desarrollo del turismo.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23663
Professor/a responsable:
GOMEZ LOPEZ, JOSE DANIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix