Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El context d'aquesta assignatura s'enquadra dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/) següents: 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 i 15.

L'assignatura Sostenibilitat Ambiental i Ecoturisme és una assignatura formativa de tipus Optatiu de l'Itinerari 2: (menció) planificació i gestió de destinacions turístiques, que s'imparteix en el 4t curs del grau en Turisme. L'objectiu fonamental de l'assignatura és ensenyar a l'alumne els fonaments teoricopràctics i el maneig d'eines de gestió perquè tant el turisme tradicional o de masses com l'ecoturisme s'integren dins dels estàndards del desenvolupament turístic sostenible i les Metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Les qüestions claus de partida sobre les quals l'estudiant ha de fer una anàlisi crítica són: com intervé el turisme en els problemes ambientals que hi ha?, pot aconseguir-se un turisme responsable a nivell ambiental, sense renunciar als altres pilars bàsics de la sostenibilitat, el social i l'econòmic?, quines eines té el turisme per a ser més sostenible? i pot l'ecoturisme ser una eina per a la conservació de la naturalesa?. Per a complir amb l'objectiu fonamental i donar resposta a les preguntes anteriors es pretén despertar en l'alumnat una consciència reflexiva i crítica sobre els processos de desenvolupament turístic sostenible.

Amb una visió principalment aplicada, al llarg de les sessions es desgranaran les bases conceptuals i metodològiques de la gestió turística ambientalment sostenible, relacionades amb la sostenibilitat econòmica i social, per al més adequat desenvolupament de l'activitat turística tradicional i de les diferents modalitats de turisme alternatiu en el medi natural. A més, es pretén tractar la sostenibilitat ambiental del turisme, perquè el coneixement siga extrapolable a diferents casos, i analitzar i treballar les etapes diferents que han d'abordar-se en aquest procés, des de l'anàlisi i el diagnòstic previ fins a la definició d'estratègies, programes i accions. Tot açò proporcionarà a l'estudiant una formació sòlida per a l'acompliment òptim de les eixides professionals associades al grau en Turisme.

Aquesta assignatura té relació amb altres matèries bàsiques del grau, i serveix d'ampliació a l'estudi d'alguns continguts iniciats per aquestes, com són els casos de les assignatures de Recursos Territorials Turístics (1r any), Tipologia dels Espais Turístics (obligatòria de 2n any), Planificació Territorial del Turisme (obligatòria de 3r any). A nivell de 4t any del grau en turisme pretén aportar nous enfocaments complementaris o addicionals als presentats per altres assignatures d'enguany com són en l'Itienerari 1 (Gestió de Qualitat en Turisme. Tendències i Innovació en el Sector Hoteler. Estratègies de Creixement d'Empreses Turístiques) i en l'Itinerari 2 (Gestió Integral de Destinacions Turístiques. Turisme i Pràctiques Territorials en el Desenvolupament Local. Gestió Turística dels Espais Litorals). 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i fer servir els conceptes bàsics de l'ecologia i la importància que tenen en el turisme sostenible.
 • Conèixer i comprendre les principals classes de sistemes naturals, a més de la distribució, els descriptors ecològics (paisatge, vegetació, fauna) i la utilitat ecoturística més rellevants.
 • Conèixer i analitzar els principals impactes ambientals de les societats modernes i del turisme en els sistemes ecològics.
 • Conèixer les principals eines per a la gestió sostenible del turisme: ecoauditories, avaluacions d'impacte ambiental, sistemes de gestió ambiental, certificacions ambientals, Agenda 21, etc.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius que figuren en la fitxa de l'assignatura:

 • Conèixer i manejar els conceptes bàsics d'ecologia i la importància d’aquests en el turisme sostenible.
 • Conèixer i comprendre els principals tipus de sistemes naturals, la seua distribució i els seus descriptors ecològics (paisatge, vegetació, fauna) i d'utilitat ecoturística més rellevants.
 • Conèixer i analitzar els impactes ambientals principals de les societats modernes i del turisme en els sistemes ecològics.
 • Conèixer les eines principals per a la gestió sostenible del turisme: Ecoauditories, avaluacions d'impacte ambiental, sistemes de gestió ambiental, certificacions ambientals, agendes 21...

 

Objectius específics aportats pel professorat (2013-14):

A més dels objectius formatius generals que figuren en la fitxa de l'assignatura, podem especificar-ne els següents:

Objectius conceptuals

 • Comprendre els fonaments teoricopràctics perquè tant el turisme de masses com l'ecoturisme s'integren dins dels estàndards del desenvolupament turístic sostenible.
 • Aprendre les bases conceptuals i metodològiques de la gestió turística ambientalment sostenible.
 • Conèixer l'estructura de continguts i la utilitat de les principals eines de gestió sostenible d'empreses i territoris turístics.
 • Fer una anàlisi crítica de les diferents modalitats de turisme alternatiu en el medi natural, i especialment les interaccions i els impactes ambientals d’aquestes en els sistemes ecològics i la biodiversitat.
 • Entendre com l'ecoturisme es pot convertir en una de les eines de la conservació de la naturalesa.

Objectius procedimentals

 • Identificar i descriure les diferents parts i les etapes d'elaboració dels instruments administratius de gestió ambiental del turisme.
 • Manejar diferents fonts d'informació ambiental per a l'anàlisi de l'activitat turística en general i de l'ecoturística especialment.
 • Sintetitzar les bases teòriques i metodològiques d'estudi dels impactes ambientals del turisme i dels projectes d'ecoturisme, mitjançant revisions d'estudis de cas i propostes concretes per a la millora de la seua gestió.
 • Dissenyar estratègies perquè els projectes d'ecoturisme siguen una eina útil per a preservar el medi natural dins del context de la biologia de la conservació.

Objectius actitudinals

 • Desenvolupar la capacitat de raonament crític respecte als processos d'interacció i impacte de l'activitat turística amb els valors ambientals dels sistemes ecològics.
 • Mostrar interès per la recerca de solucions òptimes als problemes ambientals generats pel turisme de masses i per l'ecoturisme.
 • Exercitar la capacitat de treball en grup de manera participativa i activa per al desenvolupament de treballs sobre gestió sostenible i projectes d'ecoturisme.

Aquests objectius estan alineats amb els següents ODS de l'Agenda 2030: 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 i 15, de tal manera que l'adquisició dels resultats d'aprenentatge de l'assignatura proporcione capacitació i competències en l'alumnat per a contribuir al seu assoliment.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23661
Professor/a responsable:
PEIRO CLAVELL, VICTORIANO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix