Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura se orienta al estudio de los procesos litorales, a la ocupación del territorio litoral por las actividades humanas relacionadas con el turismo y el ocio, y al análisis de los instrumentos, métodos y técnicas de gestión de estos espacios. La asignatura se inspira en los principios de sostenibilidad, respeto al medio ambiente, conservación y recuperación de los ecosistemas y rentabilidad social. Se pretende dar al alumnado una visión integral de la geografía y el turismo de los espacios litorales, de las amenazas a las que éstos se ven sometidos, y de las acciones encaminadas a su recuperación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE28 : Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • CE32 : Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els principis del turisme: dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Que el alumnado conozca y diferencie conceptos específicos relacionados con la planificación de los espacios litorales.

- Que el alumnado comprenda las consecuencias de la ocupación de los ambientes y ecosistemas litorales.

- Que el alumnado conozca los diferentes instrumentos y técnicas que pueden contribuir a una adecuada planificación, ordenación y gestión del litoral.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23660
Professor/a responsable:
VERA REBOLLO, JOSE FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix