Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La informació turística té un component territorial molt important. L'ús de tecnologies de la informació (TIC) orientades al procés d'informació geogràfica i geolocalització milloren la gestió dels recursos turístics i la seva explotació com a "producte sostenible", permetent la relació espacial amb altres fenòmens i la seva vulnerabilitat ambiental, facilitant les tasques de ordenació i planificació territorial.

 

Les TIC amb informació geogràfica (TIG) capaciten els professionals del turisme per millorar la divulgació i promoció dels recursos turístics d'una zona, aprofitant els mitjans electrònics que presten el WEB i Internet, amb la generalització de l'ús de xarxes socials i dispositius mòbils de comunicació, potenciat encara més tot aquest procés

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • CE28 : Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • CE32 : Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat de fer servir, com a usuari, eines bàsiques en TIC.
 • Comprendre els principis del turisme: dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de l'explotació d'aquests.
 • Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), en els diversos àmbits del sector turístic.
 • Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Destacar la importància de la INFORMACIÓ GEOGRÀFICA al servei de la gestió d'activitats turístiques des d'una visió territorial.
Ressaltar el paper de la tecnologia digital de la informació i la comunicació (TIC) i dels sistemes d'informació geogràfica (BASES DE DADES SIG) per la seva eficàcia en els estudis sobre espais turístics
Permetre a l'alumnat establir les bases d'uns fonaments necessaris per al tractament i representació d'informació geogràfica digital i valorar els avantatges de l'ocupació d'aquests mitjans informàtics en les seves futures activitats professionals
Ensinistrar en el maneig elemental de les eines informàtiques més usuals o assequibles en el procés cartogràfic i en el tractament de les dades geogràfiques associats a l'activitat turística (procés, representació, publicació electrònica i divulgació telemàtica) mitjançant exercicis pràctics programats i supòsits aplicats
Capacitar per a l'elaboració de projectes de treball de promoció turística amb aquestes teconologies i per a la seva difusió telemàtica, com a estratègia professional en la divulgació i planificació dels serveis professionals en les institucions turístiques públiques o privades

 

 

;

Dades generals

Codi: 23651
Professor/a responsable:
RAMON MORTE, ALFREDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 1,92
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 1,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix