Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura tiene como propósito la comprensión del concepto de destino turístico y su dinámica de funcionamiento. Aporta al alumnado una formación especializada que le permite identificar los componentes intangibles (imagen y marca del territorio), funcionales (recursos, estructura de la oferta, infraestructuras, etc.) y organizativos de un destino turístico, así como las relaciones y dinámicas complejas que se dan entre ellos. Integra los procesos de planificación a escala de destino, las herramientas y la creación de identidad de marca asociada al destino.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE25 : Comprendre un pla públic i les oportunitats que se'n deriven per al sector privat.
 • CE27 : Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial.
 • CE28 : Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • CE4 : Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dirigir i gestionar (management) els diversos tipus d'organitzacions turístiques.
 • Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Comprender el significado del concepto de destino turístico, como parte del sistema turístico, y analizar sus componentes, a partir del conjunto de interacciones que lo fundamentan y de las diferentes dimensiones y enfoques en el su tratamiento
2. Distinguir las fases del ciclo de vida de un destino y sus procesos e implicaciones en la gestión
3. Diferenciar entre distintos tipos de destino turístico y sus dinámicas
4. Conocer las herramientas aplicadas a la planificación y gestión de destinos
5. Analizar modelos de gestión pública en destinos turístico
6. Reconocer el papel de la identidad territorial de un destino en la creación de la marca turística

 

 

;

Dades generals

Codi: 23650
Professor/a responsable:
IVARS BAIDAL, JOSEP ANTONI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix