Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En la asignatura Alemán para Turismo III el estudiante debe ampliar los conocimientos de la lengua alemana adquiridos en los cursos anteriores (Alemán para Turismo I y Alemán para Turismo II) y equivalentes al nivel A2 del Marco de Referencia Europeo. En la asignatura Alemán para Turismo III se avanzará en los conocimientos de la lengua alemana consolidando, ampliando y perfeccionando las destrezas y capacidades requeridas (la comprensión auditiva y lectora, la interacción y expresión oral, así como la expresión escrita), además se desarrollará un dominio más profundo de las destrezas lingüísticas aplicadas a situaciones profesionales del turismo. Asimismo en esta asignatura se presenta una serie de temas específicos del turisimo relacionados con coceptos culturales, técnicos, criticos y sostenibles. Para cursar esta asignatura, el estudiante debe haber superado la asignatura Alemán para Turismo II.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE16 : Comunicar-se oralment i per escrit en una segona llengua estrangera.
 • CE17 : Comunicar-se oralment i per escrit en una tercera llengua estrangera.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al llarg del curs, l'alumnat aprofundeix en els coneixements lingüístics adquirits en els dos anys anteriors equivalents (nivell A2 del Marc de Referència Europeu). En finalitzar el semestre, els estudiants han d'haver aconseguit el nivell B1. El desenvolupament de les quatre competències necessàries per al domini d'una llengua: comprensions escrita i oral i expressions escrita i oral es desenvoluparan amb materials reals del sector econòmic en el qual els discentes desenvoluparan en un futur la seua activitat professional. Per a superar l'assignatura, els estudiants hauran de ser capaços d'escriure textos senzills i ben enllaçats relacionats amb les diferents branques del turisme, entendre i contestar cartes comercials, redactar currículums i cartes de presentació, atendre trucades telefòniques senzilles i facilitar oralment informació turística.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

A lo largo de este curso los estudiantes profundizarán los conocimientos lingüísticos adquiridos en los dos años anteriores equivalentes al nivel A2 del Marco de Referencia Europeo. Al finalizar el semestre, los estudiantes deberán conocer las estructuras y los contenidos que marca el nivel B1.1 del Marco de Referencia Europeo dentro de las cuatro competencias necesarias para el dominio de una lengua: comprensiones escrita y oral y expresiones escrita y oral. Se llevarán acabo actividades adoptadas a contectos en los cuales los estudiantes desarrollarán en un futuro su actividad profesional. Para superar la asignatura los estudiantes deberán ser capaces de elaborar escritos y dialogos sencillos.  bien enlazados y relacionados con la comunicación en el ámbito del turismo. 

 

 

;

Dades generals

Codi: 23637
Professor/a responsable:
GRUMPEL, CLAUDIA GISELA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA ALEMANYA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix