Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En la asignatura Alemán para el Turismo II se persigue que el alumnado adquiera el nivel A2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas en la lengua alemana específica del sector turístico. El alumnado aprenderá a desenvolverse comunicativamente, tanto oral como por escrito, en escenarios laborales cotidianos sencillos vinculados al turismo, tales como la gestión hotelera, de restauración y de viajes y de guía turístico. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE16 : Comunicar-se oralment i per escrit en una segona llengua estrangera.
 • CE17 : Comunicar-se oralment i per escrit en una tercera llengua estrangera.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

1.   En aquesta assignatura, l'alumnat ha d'ampliar els coneixements de la llengua alemanya adquirits en el curs anterior, que són equivalents al nivell A 1 del Marc de Referència Europeu.

a) En el transcurs de l'assignatura s'aconseguirà el nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, que té com a objectiu un nivell bàsic de competència en l'expressió i comprensió de la llengua alemanya, per a ser capaç d'utilitzar-la en situacions quotidianes com a instrument de comunicació. En l'assignatura Alemany per a Turisme II s'amplia aquest objectiu a l'àmbit laboral del sector turístic.

b) Es proporcionarà i ampliarà la informació sobre les característiques fonètiques, estructures i normes d'interacció comunicativa que condicionen l'ús de la llengua alemanya i poden influir en les situacions socials més freqüents.

c) L'ampliació dels coneixements lingüístics s'estén a un domini passiu i actiu de totes les estructures gramaticals bàsiques necessàries per a actuar en situacions comunicatives de la vida quotidiana i dur a terme tasques simples de l'àmbit laboral que no requereixen més que intercanvis senzills. A més, s'hi aprén a utilitzar diferents tipus de textos bàsics (escrits i verbals) propis del sector turístic.

d) L'ensenyament desenvoluparà la competència gramatical. La informació sobre la llengua objecte d'estudi s'orientarà en un sentit més creatiu que analític o descriptiu, posant l'accent en l'ús pràctic més que en la simple comprensió intel·lectual de les estructures gramaticals.

2.   Al final del nivell A2 l'alumnat està en condicions de fer les següents activitats:

a) Registre oral:

Comprendre parlants d'alemany en converses de caràcter no especialitzat a velocitat normal. Participar de forma apropiada en situacions comunicatives, encara que siga de manera elemental, en converses sobre temes quotidians. Expressar les seues pròpies idees, sentiments i necessitats de forma clara encara que siga senzilla.

b) Registre escrit:

Comprendre almenys allò essencial de la informació continguda en anuncis, fullets, correspondència personal senzilla, etc. Comprendre de manera general articles de premsa no especialitzats. Escriure notes, anotacions breus i comunicacions personals senzilles. Emplenar formularis i, en general, els tipus d'impresos més habituals. Escriure sobre temes d'interés general que conega.

c) Interacció social:

Desenvolupar-se amb certa confiança en situacions quotidianes i de l'àmbit laboral (sector turístic). Reconèixer les actituds, estats d'ànim i intencionalitat explícitament expressats pels interlocutors i reaccionar-hi adequadament. Utilitzar la llengua alemanya amb l'adequació deguda (formalitat-informalitat, fórmules de cortesia, etc.) a fi que la seua actuació lingüística produïsca els resultats pretesos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos lingüísticos generales:

 1. Adquirir el conocimiento progresivo de la gramática alemana siempre desde un enfoque comunicativo y no teórico (fonológico, léxico, morfológico, sintáctico y pragmático) propio del nivel A2.
 2. Ampliar progresivamente el léxico general y el específico del Turismo.
 3. Saber aplicar los conocimientos formales en el uso comunicativo cotidiano en todas las destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, leer, escribir.
  • Comprender conversaciones cotidianas a velocidad normal.
  • Participar de forma apropiada en situaciones comunicativas cotidianas expresando necesidades, sentimientos e ideas de forma clara y sencilla.
  • Comprender textos de producción audiovisual de temática cotidiana.
  • Comprender de modo general textos escritos reales y sencillos: artículos de prensa, folletos informativos, formularios, encuestas, cartas, mails y mensajes de internet breves.
  • Escribir notas, apuntes breves y comunicaciones personales sencillas
  • Comprender a germano-parlantes en conversaciones cotidianas
  • Utilizar la lengua alemana con la adecuación debida (formalidad-informalidad, fórmulas de cortesía, etc.) a fin de que la actuación lingüística produzca los resultados pretendidos

Objetivos específicos de la lengua alemana del ámbito del Turismo:

 1. Aplicar los conocimientos lingüístico formales que se vayan adquiriendo a contextos turísticos sencillos:
  • de comunicación oral (de forma dialogada o informativa)
  • de comunicación escrita (diferentes tipologías textuales: formularios, anuncios, folletos, descripciones, comprender de forma global la información relevante de textos informativos más extensos y saber seleccionar la pertinente)

2. Adquirir la competencia intercultural:

  • Adquirir ciertos conocimientos culturales de los países germanoparlantes.
  • Conocer algunas normas de cortesía útiles para la interactuación.
  • Ser capaz de leer algún texto literario del nivel A2

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 23626
Professor/a responsable:
ALJIBE VAREA, CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA ALEMANYA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix