Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El Treball Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS que s'imparteix en el segon quadrimestre de quart curs del Grau en Turisme.

L'elaboració d'un TFG és obligatòria per a concloure els ensenyaments oficials de Grau (RD 822/2021, art. 14.6). Aquest haurà d'estar orientat a completar l'avaluació de les capacitats i habilitats adquirides durant el període de docència de cada Grau, per la qual cosa constitueix la síntesi i expressió final del procés d'adquisició de les competències de la titulació.

En aquesta assignatura l'alumnat haurà d'elaborar i defensar en acte públic un treball on puguen mostrar-se i comprovar-se les competències adquirides en el desenvolupament de les diferents matèries del programa.

Totes les gestions administratives vinculades amb l'assignatura de TFG (elecció de propostes; sol·licitud de defensa, etc.) es realitzaran a través de la plataforma UAProject. Es pot accedir a la ‘Guia d'ús de UAProject per a l'estudiant’ en el següent enllaç: https://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/guia-estudiantes.pdf.

Existeix una normativa aplicable per al desenvolupament del TFG de la Universitat d'Alacant en el següent enllaç: https://www.boua.ua.es/Acuerdos/DescargarAcuerdo/40601

També existeix un Reglament dels TFG aprovat per la Facultat de Filosofia i Lletres que pot consultar-se en el següent enllaç: https://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les fonts de dades del sector turístic.
 • Avaluació de resultats de recerca social aplicada al turisme.
 • Elaboració d'instruments per a la recollida de la informació.
 • Elaboració i presentació, verbalment i per escrit, d'un projecte de recerca sobre el turisme.
 • Anàlisi de casos d'impactes associats al desenvolupament turístic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

OBJECTIUS formatius:

1.Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci, CE3
2.Conèixer i interpretar les fonts d'informació econòmica, social, ambiental i turística que permeten aproximar-se a la realitat del sector turístic. CE8.
3.Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectivo de la seua explotació CE8
4.Aplicar diferents mètodes i instruments per a interpretar la informació necessària per a la investigació.
5.Analitzar els impactes generats pel turisme (CE23)
6.Avaluar els resultats d'investigació social aplicada al turisme.
7.Elaborar i presentar de forma oral i escrita un projecte d'investigació sobre el turisme.


Objectius específics:

Objectius procedimentals

8.Ser capaços de delimitar l'escala de partida i els objectius de treball més adequats en funció de l'àmbit de treball i treballar amb açò, com una investigació de la qual extraure conclusions extrapolables a altres àmbits. CE5, CE8, CE18, CE24
9.Seleccionar, d'entre diverses opcions, quin pot ser l'opció metodològica més adequada al supòsit de partida en funció de les dades disponibles. CE5, CE8, CE18, CE19, CE24, CE25,CE27,CE28
10. Ser capaços d'obtenir conclusions sobre l'objecte d'estudi i de mostrar-les de forma clara. CE8, CE23.

Objectius actitudinals

11.Comprendre la importància de la investigació turística per a evitar els impactes negatius que tant en matèria territorial i econòmica, com a social i cultural, pot implicar un creixement irreflexiu i poc sostenible d'aquesta activitat. CGUA4, CE1, CE8, CE19, CE23,
12.Desenvolupar la capacitat de raonament crític respecte als processos de desenvolupament turístic analitzats de forma teòric-pràctica al llarg de la titulació en relació als principis d'ètica social i ambiental CGUA4, CE1, CE18 i CE27.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG):
CGUA2. Competències informàtiques i informacionales: Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC
CGUA3. Competències en comunicació oral i escrita: Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el seu àmbit disciplinar
CGUA4. Competències de compromís ètic: Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics


Competències específiques (CE):
CE3. Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci
CE5. Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions
CE8. Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectivo de la seua explotació
CE23. Analitzar els impactes generats pel turisme 

 

;

Dades generals

Codi: 23599
Professor/a responsable:
LOPEZ GAMERO, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA ALEMANYA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,07

Estudis en què s'imparteix