Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Las prácticas profesionales en empresas o instituciones constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por el alumnado universitario y supervisada por la Facultad de Filosofía y Letras cuyo objetivo es permitir aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Podrán realizarse en entidades colaboradoras que disponga la Facultad de Filosofía y Letras o que presente el alumnado, tales como empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional dedicadas a la actividad turística.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE10 : Gestionar els recursos financers.
 • CE11 : Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • CE12 : Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE14 : Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
 • CE15 : Treballar en anglès com a llengua estrangera.
 • CE16 : Comunicar-se oralment i per escrit en una segona llengua estrangera.
 • CE17 : Comunicar-se oralment i per escrit en una tercera llengua estrangera.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE2 : Analitzar la dimensió econòmica del turisme.
 • CE20 : Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit d'allotjament.
 • CE21 : Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de la restauració.
 • CE22 : Coneixements a adquirir en l'àmbit dels procediments operatius de les empreses d'intermediació.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • CE25 : Comprendre un pla públic i les oportunitats que se'n deriven per al sector privat.
 • CE26 : Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
 • CE27 : Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial.
 • CE29 : Treballar en mitjans socioculturals diferents.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE30 : Conèixer les principals iniciatives de revaloració del patrimoni cultural.
 • CE31 : Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural.
 • CE32 : Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.
 • CE4 : Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE6 : Tenir una marcada orientació de servei al client.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.
 • CE9 : Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmica patrimonial de les organitzacions turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en el seu àmbit disciplinar.
 • Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials del País Valencià en el seu àmbit disciplinar.
 • Competències de compromís ètic.
 • Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i amb els valors propis de la cultura de la pau i de valors democràtics.
 • Comprendre els principis del turisme, la seues dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Analitzar la dimensió ecoòmica del turisme.
 • Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • Conèixer les principals estructures polítiques i administratives del turisme.
 • Convertir un problema empíric en un objecte de recerca i elaborar conclusions.
 • Tenir una marcada orientació de servei al client.
 • Reconèixer els principals agents turístics.
 • Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.
 • Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmica i patrimonial de les organitzacions turístiques.
 • Gestionar els recursos financers.
 • Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • Dirigir i gestionar (management) els tipus d'organitzacions turístiques.
 • Usar tècniques de comunicació.
 • Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
 • Treballar en anglès com a llengua estrangera.
 • Comunicar-se verbalment i per escrit en una segona llengua estrangera.
 • Comunicar-se verbalment i per escrit en una tercera llengua estrangera.
 • Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de l'allotjament.
 • Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de la restauració.
 • Coneixements que cal adquirir en l'àmbit dels procediments operatius de les empreses d'intermediació.
 • Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diversos àmbits del sector turístic.
 • Comprendre un pla públic i les oportunitats que se'n deriven per al sector privat.
 • Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
 • Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial.
 • Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • Treballar en medis socioculturals diferents.
 • Conèixer les principals iniciatives de posada en valor del patrimoni cultural.
 • Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural.
 • Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica.

- Ser capaz de expresarse correctamente en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y en otras lenguas extranjeras adquiridas.

- Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio en el ámbito aplicado.

- Desarrollar la orientación de servicio al cliente en el ámbito turístico aplicado.

- Reconocer los principales agentes turísticos del mercado.

- Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas directamente en el ámbito aplicado.

- Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos
- Conocer el procedimiento operativo de los ámbitos de la restauración, el alojamiento y el sector turístico en general. 

- Analizar los impactos generados por el turismo en el territorio y sociedad.


 

 

;

Dades generals

Codi: 23598
Professor/a responsable:
ESPINOSA SEGUI, ANA ISABEL
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix