Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En la asignatura de agencia de viaje e intermediación en el mercado turístico se aborda el estudio del empresario turístico; la formación de las agencias de viaje; los contratos relacionados con las agencias de viaje y la crisis empresarial de las agencias de viaje La importancia de esta materia radica en la necesidad que tienen los futuros graduados de conocer el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de regular la actividad económica que los empresarios  turísticos desarrollada a través de las empresas de las que son titulares en el ejercicio de la actividad turística. En cuanto al sentido y ubicación en el plan de estudios, la asignatura se ubica en cuarto curso de grado, dentro del itinerario de empresa, una vez que los estudiantes han tenido conocimiento previamente de una base jurídica respecto de las estructuras económicas y empresariales y la contratación general dentro del marco de las teoría general de obligaciones y contratos
 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE14 : Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el conjunt de normes jurídiques privades i la normativa aplicable, tant a nivell estatal com a autonòmic, que afecten les agències de viatge, la seua forma jurídica i el règim de responsabilitat generat amb especial incidència en les agències de viatge electròniques.
 • Conèixer i comprendre el mercat i la intermediació turístics i la seua aplicació pràctica en l'activitat professional del futur titulat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica):

Conocer y comprender los aspectos básicos que rigen y regulan los  caracteres, fines de las agencias de viaje,  su normativa tanto nacional como autonómica,  su estatuto jurídico, formas de  organización de las agencias de viaje (tanto como persona física y como persona jurídica), derechos y obligaciones tanto del viajero como del transportista, responsabilidad y su intermediación en los transportes de viajeros tanto nacional como internacional.
 Conocer y comprender las diferentes actividades y formas de actuación de las mismas (comisionistas), sus clases (mayoristas, minoristas, mayoristas-minoristas),su relación con la persona que contrata con ellas, sus elementos formales (billetes como formas de legitimación)
 Conocer y comprender sus actividades y formas de actuación (organización y contratación de los transportes turísticos), mediación en la prestación de servicios, con especial incidencia en la contratación on-line, reserva de plazas

 

 

;

Dades generals

Codi: 23562
Professor/a responsable:
LLORCA GALIANA, JAUME
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix