Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura supone una ampliación de los contenidos estudiados en Dirección Estratégica de la Empresa (asignatura obligatoria del curso anterior), aplicados al caso de las empresas turísticas.

Más concretamente, esta asignatura optativa se centra en el nivel corporativo de la estrategia empresarial, que determina el ámbito o campo de actividad de la empresa. Dentro del campo de actividad de la empresa, estudiaremos las distintas estrategias de crecimiento empresarial que pueden seguir las empresas turísticas, así como en las vías o métodos para el desarrollo de dichas estrategias.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les diverses estratègies de creixement per a les empreses turístiques.
 • Conèixer les vies per a desenvolupar i engegar les estratègies corporatives en una empresa turística.
 • Comprendre els factors que influeixen en la presa de decisions estratègiques a nivell corporatiu en les empreses turístiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 1. Conocer las distintas estrategias de crecimiento para las empresas turísticas.
 2. Conocer las distintas vías para desarrollar y poner en marcha las estrategias corporativas en una empresa turística.
 3. Comprender los factores que influyen en la toma de decisiones estratégicas a nivel corporativo en las empresas turísticas.
 4. Ser capaz de formular estrategias de crecimiento en las empresas turísticas.
 5. Ser capaz de implantar y desarrollar las estrategias corporativas referidas al campo de actividad de la empresa turística.
 6. Ser capaz de valorar distintas opciones de crecimiento en la empresa turística.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23560
Professor/a responsable:
ANDREU GUERRERO, MARIA ROSARIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix