Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Asignatura de cuarto curso optativa y obligatoria del itinerario Economía de la Empresa Turística, incluida dentro de la materia Dirección y gestión de servicios turísticos. Esta asignatura complementa asignaturas previas sobre gestión empresarial como Fundamentos de Economía de la Empresa, Dirección Estratégica de Empresas Turísticas, Dirección y Planificación de Recursos Humanos en el Turismo, y Operaciones y Procesos de Producción en Empresas Turísticas

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • CE12 : Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE26 : Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
 • CE6 : Tenir una marcada orientació de servei al client.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el significat de qualitat i gestió de la qualitat.
 • Conèixer els models de qualitat que poden aplicar les empreses turístiques (sistema de qualitat turística espanyola, model EFQM, norma ISO 9000).
 • Saber descriure documents necessaris per a implantar les normes de qualitat en empreses turístiques.
 • Saber utilitzar algunes eines de qualitat (diagrama causa-efecte, diagrama de Pareto, queixes, suggeriments, enquestes, etc.).
 • Conèixer el significat de la gestió mediambiental per a una empresa turística i saber aplicar les eines i sistemes de gestió ambiental que pot utilitzar (bones pràctiques, etiqueta ecològica, norma ISO 14001, reglament EMAS).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Competencias específicas (CE):
CE6: Tener una marcada orientación de servicio al cliente.
CE11: Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
CE12: Dirigir y gestionar (Management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.
CE13: Manejar técnicas de comunicación.
CE19: Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad.
CE26: Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
o Conocer el significado de calidad y gestión de la calidad.
o Conocer los modelos de calidad que pueden aplicar las empresas turísticas (sistema de calidad turística española, norma ISO 9001)
o Saber redactar documentos necesarios para implantar las normas de calidad en empresas turísticas
o Saber utilizar algunas herramientas de calidad (diagrama causa-efecto, gráfico de pareto, quejas, sugerencias, encuestas, etc.)
o Conocer el significado de la gestión medioambiental para una empresa turística y saber aplicar las herramientas y sistemas de gestión ambiental que puede utilizar (buenas prácticas, etiqueta ecológica, norma ISO 14001, Reglamento EMAS).

 

 

;

Dades generals

Codi: 23550
Professor/a responsable:
TARI GUILLO, JUAN JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix