Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANTROPOLOGIA DEL TURISME

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

El sistema turístic suposa una àmplia diversitat de grups humans, entre visitants i residents, que interactuen en les activitats pròpies d'aquesta activitat; com a conseqüència s'originen una sèrie de contactes basats en la interculturalitat que, ben entesos, redundaran en una millor comprensió, sostenibilitat i profit del turisme.
Per mitjà d'aquesta assignatura l'alumnat s'acostarà a la metodologia dels estudis antropològics dirigits al turisme, entenent aquest com les relacions establides entre grups humans. La imatge que es té del turisme entre els diferents sectors involucrats, així com les conseqüències, positives i negatives, per a les poblacions implicades, seran els punts centrals en la formació, a fi que els alumnes adquirisquen la capacitat de planificar projectes a partir del coneixement dels grups humans en què s'aplicaran.
La relació d'aquesta assignatura amb altres vinculades al patrimoni cultural, el territori o el desenvolupament sostenible, entre altres, ajudarà a una comprensió global dels processos que regeixen el sistema turístic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • A partir d'un estudi de cas, delimitar l'objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • Identificar i avaluar el potencial turístic en les característiques culturals.
 • Dominar les tècniques de comunicació intercultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

1. Aprendre els coneixements bàsics de la ciència antropològica i els seus camps
2. Manejar adequadament els mètodes i tècniques antropològiques aplicades als estudis del turisme
3. Conèixer i comprendre els espais i destinacions turístiques vinculats a les cultures específiques
4. Conèixer la relació entre hàbitat, cultura i turisme d'acord amb els principis de sostenibilitat
5. Analitzar els impactes socioculturals del turisme en els destinacions turístiques
6. A partir d'un estudi de cas, delimitar l'objecte d'investigació i elaborar conclusions
7. Identificar i avaluar el potencial turístic en les característiques culturals
8. Dominar les tècniques de comunicació intercultural en les relacions turístiques transculturals

 

 

Dades generals

Codi: 23539
Professor/a responsable:
ESPESO MOLINERO, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix