Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En un context turístic d'enorme competitivitat, tant les destinacions turístiques ja consolidats com els de incipient desenvolupament o les àrees que posseeixen recursos amb potencialitat per a la dinamització turística del territori, han d'emprendre processos de planificació territorial turística, així com desenvolupar instruments de gestió i tècniques útils per a situar-los o mantenir-los amb avantatge en el complex mercat turístic.
Partint d'aquesta necessitat, aquesta assignatura es dedica explicar els fonaments essencials del procés de planificació territorial amb finalitats turístiques.
Amb una vocació eminentment aplicada, al llarg de les sessions s'aniran desgranant les bases metodològiques i conceptuals de la planificació, relacionades amb la sostenibilitat i l'equitat social, per al més adequat desenvolupament de l'activitat turística segons la seua aplicació en diferents àmbits. A més, es tractaran les diferents formes d'abordar la planificació, perquè el coneixement siga extrapolable a diferents casos, analitzant i treballant les diferents etapes que han d'abordar-se en el procés de planificació territorial, des de l'anàlisi i diagnòstic previ fins a la definició d'estratègies, programes i accions realistes adaptades al context social, econòmic i ambiental.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE28 : Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • CE32 : Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.
 • CE9 : Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmica patrimonial de les organitzacions turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1.Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci per a entendre la necessitat de planificar el desenvolupament turístic en àrees emergents o la reorientació de les destinacions existents.
2.Interpretar les fonts d'informació econòmica, social, ambiental i turística que permeten aproximar-se a la realitat d'una regió abans d'abordar la planificació
3.Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectivo de la seua explotació
4.Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques
5.Analitzar els impactes generats pel turisme
6.Conèixer l'estructura política i administrativa del turisme i les diferents competències que posseeixen cadascun dels nivells en matèria de planificació i ordenació del
territori turístic.
7.Entendre les diferents etapes del procés de planificació turística, des de l'anàlisi i el diagnòstic previ, fins a la definició d'estratègies, programes i actuacions.
8.Ser capaços d'assimilar diferents formes d'abordar la planificació del turisme, segons l'àmbit d'aplicació.
9.Conèixer diferents formes d'aplicar-les estratègies derivades del procés de planificació i entendre les seues implicacions.

Objectius conceptuals

10. Entendre que el context socioeconòmic, mediambiental, institucional i cultural, afecta de manera directa al procés de desenvolupament de l'activitat turística i, per tant, també a la planificació territorial turística
11. Reconèixer la diversitat de situacions de partida possibles en la planificació i ser capaç d'entendre i aplicar el mètode més adequat a les circumstàncies.
12. Ser capaços d'identificar els mecanismes i instruments de gestió que millor s'adapten a les situacions del territori a planificar.
13. Plaificar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat
14. Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació
15. Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques

Objectius procedimentals

16. Ser capaços de delimitar l'escala de partida i els objectius de treball més adequats per a la planificació d'un territori en funció dels factors inicials i treballar amb açò, com una investigació de la qual extraure conclusions extrapolables a altres àmbits.
17. A partir d'estudis de cas, avaluar els potencials turístics, jerarquitzar les possibles actuacions i realitzar l'anàlisi prospectivo de la seua explotació en diferents àmbits.
18. Seleccionar, d'entre diverses opcions, quins poden ser les línies estratègiques més adequades al territori que es planifica en funció de les dades de partida.
19. Ser capaços de proposar els mecanismes de gestió més adequats per a l'aplicació de les línies d'acció resultants de la planificació.

Objectius actitudinals

20. Comprendre la importància de la planificació en el desenvolupament turístic per a evitar els impactes negatius que tant en matèria territorial i econòmica, com a social i cultural, pot implicar un creixement irreflexiu i poc sostenible d'aquesta activitat.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23538
Professor/a responsable:
SUCH CLIMENT, MARIA PAZ
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix