Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura té la finalitat de posar les bases de la competència comunicativa oral i escrita en francés per a el seu us en el sector turístic, en particular de les agències de viatges i de la professió de guia turístic

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE16 : Comunicar-se oralment i per escrit en una segona llengua estrangera.
 • CE17 : Comunicar-se oralment i per escrit en una tercera llengua estrangera.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Afermar i aprofundir la competència lingüística en situació professional.
 • Ser capaç de comunicar-se en francés en situacions professionals d'agències de viatges i operadors turístics.
 • Ser capaç de comunicar-se en francés en situacions professionals d'oficines de turisme.
 • Ser capaç de comunicar-se en francés en situacions professionals d'animació turística.
 • Aconseguir el nivell B1 del Marc Europeu de Referència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius

a) Entendre en llengua estàndard temes relatius a l'entorn turístic, a l'oci, al treball

b) Comprendre textos redactats en llengua estàndard relatius a les descripcions i els esdeveniments

c) Saber comunicar-se en francés en situacions habituals en estades en països francòfons i en converses habituals

d) Saber escriure en francés textos simples i coherents sobre temes de l'entorn professional

e) Saber reconeixer i aplicar els coneixements bàsics de la morfologia i la sintaxi del francés

f) Ser capaç d'utilitzar materials i eines propries d'un aprenentatge autònom mitjaçant les noves tecnologies

 

 

;

Dades generals

Codi: 23537
Professor/a responsable:
GAUCHI SENDRA, JUAN MODESTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix