Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FRANCÉS PER A TURISME III

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

En la formación de los profesionales del turismo resulta imprescindible el aprendizaje de los idiomas para la correcta comunicación con la clientela extranjera. En este contexto, y tras la formación recibida en Francés para Turismo I y Francés para Turismo II, se inscribe la asignatura Francés para Turismo III, que servirá para acreditar un nivel de lengua francesa B1. Este nivel no solo será útil para el estudiante en cualquier situación de comunicación profesional en lengua francesa, sino que también le servirá para acreditar su nivel de lengua para cualquier intercambio o estancia en universidades o lugares de trabajo de lengua francesa que lo requiera. Asimismo, le capacitará para presentarse al Diplôme du Tourisme et de l'Hôtellerie (DFP B1) de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris que se realiza todos los años en la Universidad de Alicante y que goza de prestigio internacional en el sector turístico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE16 : Comunicar-se oralment i per escrit en una segona llengua estrangera.
 • CE17 : Comunicar-se oralment i per escrit en una tercera llengua estrangera.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Afermar i aprofundir la competència lingüística en situació professional.
 • Ser capaç de comunicar-se en francés en situacions professionals d'agències de viatges i operadors turístics.
 • Ser capaç de comunicar-se en francés en situacions professionals d'oficines de turisme.
 • Ser capaç de comunicar-se en francés en situacions professionals d'animació turística.
 • Aconseguir el nivell B1 del Marc Europeu de Referència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 

1. Conocer la terminología turística utilizada en el área de Francés para el Turismo III, así como optimizar el uso de los términos adquiridos durante los dos primeros años del aprendizaje.

2. Desarrollar las habilidades de comprensión oral y escrita necesarias en el ámbito profesional.

3. Afianzar y profundizar la competencia fonética y prosódica en la lengua francesa.

4. Profundizar las habilidades de la producción escrita (cartas comerciales, correo electrónico, documentos publicitarios, etc.).

5. Desarrollar las destrezas necesarias para gestionar empresas vinculadas al mundo del turismo.

6. Aprender a conocer y a utilizar las nuevas tecnologías en el ámbito del turismo y administración de empresas.

7. Ser conscientes de la importancia de las buenas relaciones humanas en el ámbito del turismo y administración de empresas.

 

 

Dades generals

Codi: 23537
Professor/a responsable:
CARVALHO, CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix