Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Publicitat i Relacions Públiques en turisme, dins el Grau de Turisme impartit en la Universitat d'Alacant, és una assignatura obligatòria en la qual es desenvolupen fonamentalment continguts bàsics i obligatoris relacionats amb la conceptualització del procés comunicatiu turístic, l'evolució històrica de la disciplina i la seua planificació estratègica. Com arreplega el Llibre Blanc del títol de Grau en Turisme (ANECA, 2004), entre les figures professionals destaca el d'exercir funcions en diferents àrees de la promoció: direcció de la política de promoció, responsable de relacions amb les administracions públiques o altres empreses, on supervisa els continguts i coherència de la comunicació al servei de l'estratègia fixada per la direcció de l'empresa. De manera que el nou titulat en el grau de turisme ha de tenir coneixement de mitjans i accions de comunicació que faciliten les relacions de l'empresa amb el seu entorn. Dins de la funció de direcció, ha de ser capaç d'organitzar i coordinar els plans de desenvolupament de comunicacions. Quant a la de tècnic gestor d'una institució pública de promoció, ha de tenir coneixement del mercat turístic, comprendre la destinació i estar familiaritzat amb les tècniques de promoció i recerca que li permeten establir els objectius i les principals accions promocionals. L'assignatura Publicitat i Relacions Públiques en turisme es relaciona amb altres del pla d'estudis: Màrqueting turístic i Protocol i organització d'esdeveniments en turisme. L'assignatura de Màrqueting turístic suposa el punt de partida d'alguns dels objectius que es plantegen en Publicitat i Relacions Públiques en turisme. Protocol i organització d'esdeveniments en turisme és una optativa de Planificació i gestió de destinacions turístiques, per la qual cosa Publicitat i Relacions Públiques en turisme ha de ser una base sòlida per a facilitar l'entrada i aprenentatge dels alumnes en Protocol i organització d'esdeveniments en turisme. Per tant, la part que tracta les relacions públiques dins de la matèria contribueix a consolidar coneixements imprescindibles per a la consecució dels objectius d'altres assignatures del pla d'estudis on se situa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • CE28 : Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • CE29 : Treballar en mitjans socioculturals diferents.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar adequadament les normes ortogràfiques i gramaticals en el llenguatge oral i escrit.
 • Identificar el potencial del sector en el desenvolupament dels territoris a partir de la gestió de destinacions i productes turístics.
 • Conèixer les tendències i els processos d'innovació més significatius que representen l'evolució pròpia del sector.
 • Identificar les característiques singulars dels emissors de comunicació publicitària i de relacions públiques en l'àmbit públic i privat.
 • Conèixer les estructures principals que desenvolupen processos de comunicació, orientats al sector turístic, en organitzacions de diversa índole.
 • Identificar els diversos tipus de productes turístics que poden ser utilitzats com a elements diferenciadors en el posicionament estratègic dels territoris.
 • Utilitzar tècniques de mesurament avaluatiu que permeten garantir un desenvolupament coherent de les estratègies, a partir dels objectius de les organitzacions públiques i privades.
 • Analitzar la realitat, sistemàticament, a fi de desenvolupar processos diagnòstics que permeten establir objectius definits.
 • Definir objectius que permeten un desenvolupament rigorós de la planificació comunicativa dels projectes turístics.
 • Identificar els fonaments de l'estratègia de comunicació publicitària i de les relacons públiques com a procés.
 • Conèixer i aplicar el concepte de posicionament territorial des de la perspectiva del màrqueting i la publicitat.
 • Conèixer i aplicar les eines bàsiques per a fer segmentacions orientades al desenvolupament de les estratègies comunicatives turístiques.
 • Dissenyar objectius de comunicació coherents amb els objectius de les organitzacions públiques i privades.
 • Exposar els avantatges del producte o servei, a més dels beneficis en l'acció comunicativa, com a valor afegit.
 • Establir, de manera pertinent, la promesa comunicativa.
 • Seleccionar l'eix de comunicació conduent a posicionar el missatge turístic.
 • Programar accions concretes de comunicació, especialment publicitàries i de les relacions públiques, que responguen a les línies estratègiques preestablides.
 • Interpretar els processos de comunicació informativa derivats de la planificació i gestió turístiques.
 • Conèixer les principals eines per a desenvolupar la comunicació informativa turística, a més de les rutines productives.
 • Conèixer i aplicar els diversos recursos tecnològics que faciliten la difusió dels productes turístics, la promoció dels territoris i el posicionament de destinacions.
 • Comprendre els processos de planificació estratègica de la comunicació orientada a l'àmbit turístic.
 • Establir i aplicar les fases dels programes de comunicació sobre territoris, destinacions o productes turístics.
 • Identificar els elements que han d'estar presents en la planificació de la comunicació turística.
 • Adaptar les estratègies comunicatives de posicionament territorial i de destinacions turístiques a contextos socioculturals de diversa índole.
 • Dissenyar i aplicar estratègies transversals de comunicació en contextos socioculturals semblants o de característiques comunes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conèixer i identificar els elements bàsics d'un pla de comunicació turístic.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23534
Professor/a responsable:
CABALLERO SUAREZ, ELOY RAMON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix