Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta assignatura té com a principal objectiu l'adquisició del nivell B2 (segons el Marc Europeu de Referència) en la comunicació oral i escrita en anglès en l'àmbit del sector turístic, es dòna especial relevància a les destreses productives.

En aquest tercer curs del grau es dóna una major èmfasi a la comunicación entre empreses turístiques (B2B) i, per aquesta raó, l'assignatura introdueix diversos gèneres professionals escrits i orals de l'àmbit del turisme entre els quals s'inclouen: informes, correspondència comercial, contractes, assegurances, legislació, reunions de negocis, presentacions, entrevistes de treball, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE15 : Treballar en anglès com a llengua estrangera.
 • CE16 : Comunicar-se oralment i per escrit en una segona llengua estrangera.
 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • CE29 : Treballar en mitjans socioculturals diferents.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir un nivell de competència lingüística B2 segons el Marc Europeu de Referència.
 • Comprendre els principis del turisme, les seues dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Treballar en anglès com a llengua estrangera.
 • Comunicar-se verbalment i per escrit en una primera llengua estrangera.
 • Fer servir tècniques de comunicació.
 • Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diversos àmbits del sector turístic.
 • Treballar en mitjans socioculturals diferents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Adquirir el nivell de competència B2 (Mcer) en llengua anglesa.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23533
Professor/a responsable:
ALESON CARBONELL, MARIA AMPARO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix