Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Economia Mundial del Turisme és una assignatura orientada a dotar als estudiants dels instruments bàsics i coneixements necessaris per a la comprensió i interpretació del *fenómento turístic des d'una perspectiva econòmica internacional. Es consideren les múltiples variables que puguen influir en l'activitat al costat de la valoració dels seus costos i beneficis, amb eines analítiques i metodològiques adequades a través de les fonts i registres d'informació més rellevants. Especial interès tindrà el procés de globalització en els seus diferents vessants i la seua relació amb la realitat econòmica, els fluxos turístics internacionals, la nova economia o economia del coneixement i la dinàmica mundial de les empreses del sector, l'impacte de la tecnologia i els moviments de capitals.

L'assignatura Economia Mundial del Turisme es relaciona amb “Economia Mundial” i “Estructura de Mercats”, impartides en el Grau de Turisme i en *TADE, servint de complement d'ambdues, presentant aspectes de l'economia mundial de forma aplicada al sector turístic per a facilitar a l'alumne la comprensió de la teoria econòmica i assentar els seus coneixements sobre el mercat.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Analitzar la dimensió econòmica del turisme.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE27 : Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.
 • CE9 : Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmica patrimonial de les organitzacions turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Interpretar dades i indicadors relatius a l'estructura i evolució de l'economia mundial.
 • Interpretar les tendències i la dinàmica internacional dels fluxos d'inversió internacional en els mercats turístics.
 • Interpretar els determinants econòmics internacionals per a prendre decisions empresarials en turisme.
 • Diferenciar el paper del turisme en diverses situacions de desenvolupament econòmic.
 • Identificar el paper del turisme en les relacions econòmiques internacionals.
 • Analitzar els principals factors determinants de la globalització econòmica i l'expansió internacional de l'empresa turística.
 • Desenvolupar habilitats d'exposició, organització del discurs i redacció.
 • Saber analitzar i interpretar la informació econòmica rellevant per a activitats turístiques internacionals.
 • Adquirir capacitat de síntesi en els temes relacionats amb la globalització econòmica i el turisme.
 • Adquirir habilitat en la cerca d'informació econòmica internacional rellevant a través d'Internet.
 • Adquirir habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Adquirir capacitat d'expressar-se de manera ordenada, coherent i intel·ligible i ser capaç de defensar en públic argumentacions i participar activament en debats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius específics que el professor afig:

- Saber integrar la innovació com a estratègia per a la dotació de competitivitat.

- Familiaritzar-se amb l'anomenada Economia del Coneixement i conèixer les noves eines Tics, així com les seues possibilitats

 

 

;

Dades generals

Codi: 23531
Professor/a responsable:
RAMON RODRIGUEZ, ANA BELEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix