Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura proporciona a l'alumne les eines bàsiques per a un adequat assessorament i gestió de la investigació comercial en el mercat turístic, la qual, en síntesi, identifica les necessitats d'informació per a les estratègies i tàctiques de Màrqueting mitjançant la recollida i anàlisi de dades. L'aplicació correcta dels estudis de mercat permet assolir de manera més eficient els objectius corporatius i de màrqueting de l'empresa, així com mantenir un bon funcionament de l'empresa des de les perspectives legal i ètica d'aquest camp de l'economia.

L'assignatura s'enquadra dins de l'Economia de l'Empresa, relacionant estretament amb les matèries de Direcció Estratègica d'Empreses Turístiques i Comptabilitat, en cursos precedents o en el mateix. Així mateix, es relaciona amb altres matèries de Màrqueting, ja que aprofundeix en les tècniques de recollida d'informació indicades en la matèria bàsica de Màrqueting Turístic i que serviran per a la presa de decisions exposades en altres matèries obligatòries o optatives en l'ordre temporal del grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber com es fa una investigació del mercat turístic.
 • Conèixer les necessitats d'informació i les fonts de dades davant d'un problema d'investigació en l'àmbit turístic.
 • Conèixer l'anàlisi de les dades per a establir i implantar polítiques d'acció comercial enfocades a fomentar el turisme.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius formatius:

1. Conèixer les etapes del procés d'investigació comercial en el sector turístic.
2. Comprendre i saber realitzar una investigació comercial en el sector turístic.
3. Conèixer les necessitats d'informació i les fonts de dades secundàries i les tècniques qualitatives i quantitatives de recollida d'informació primària davant un problema de recerca en l'àmbit turístic.
4. Comprendre i saber dissenyar un qüestionari aplicat al sector turístic.
5. Comprendre i saber planificar un experiment del comerç turístic.
6. Comprendre els tipus de mostreig idonis en turisme i l'aplicació d'aquests en el treball de camp turístic.
7. Conèixer l'anàlisi de les dades per a establir i implantar polítiques d'acció comercial enfocades a fomentar el turisme.

Objectius específics aportats pel professorat:

1. Saber enunciar un problema de recerca en el sector turístic.
2. Saber redactar una proposta d'investigació en el sector turístic.
3. Saber redactar un informe de la investigació en el sector turístic.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23530
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ SANCHEZ, CARLA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix