Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Dret del Treball té com a finalitat essencial proporcionar els coneixements necessaris perquè els futurs gerents i tècnics d'empreses del sector turístic puguen atendre de manera solvent els requeriments que es produïsquen en la direcció i gestió de les dites empreses, determinant diverses estratègies per a dirimir els conflictes individuals i col·lectius que en matèria de gestió de personal puguen succeir.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE12 : Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
 • CE14 : Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
 • CE26 : Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
 • CE4 : Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.
 • CE9 : Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmica patrimonial de les organitzacions turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquisició dels coneixements bàsics de l'ordenament jurídic i laboral espanyol, en relació amb les relacions individuals i col·lectives, amb estudi detallat dels drets i deures de les parts.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius formatius

Adquisició dels coneixements bàsics de l'ordenament juridicolaboral espanyol, en relació amb les relacions individuals i col·lectives, amb estudi detallat dels drets i deures de les parts.

Objectius específics aportats pel professorat

- Conéixer i entendre les fonts del Dret del Treball, així com els principis bàsics d'esta disciplina.
- Assimilar i entendre la regulació juridicopositiva del contracte de treball: la seua formalització, pressupostos jurídics per a la seua existència, contractació temporal, indefinida i modalitats de contracte de treball, vicissituds modificatives i suspensives de la relació laboral, extinció del contracte de treball.
- Comprendre l'abast de la llibertat sindical i assimilar quins són els drets col·lectius de treballadors i empresaris.
- Aptitud per a aplicar en la pràctica la regulació laboral dels drets i deures de les parts en el contracte de treball.
- Conéixer i comprendre la regulació específica del treball dels estrangers, especialment la relativa al seu règim d'accés al treball i a la protecció social a Espanya.
- Conéixer i saber aplicar en el cas concret els criteris legals de determinació de la norma laboral aplicable.
- Conéixer i saber aplicar els criteris legals d'interpretació de les normes laborals.
- Exercici correcte en l'ús del vocabulari jurídic, especialment de Dret del Treball, tant oralment com per escrit.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23529
Professor/a responsable:
SIRVENT HERNANDEZ, NANCY
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix