Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

CONTEXT

L’assignatura de Dret del Mercat i de la Contractació Turística aborda l’estudi de la part general del dret mercantil i del mercat, el dret de societats; els contractes mercantils; el dret dels valors; i el dret concursal. La importància d’aquesta matèria radica en la necessitat que tenen els futurs graduats i graduades de conèixer el conjunt de normes juridicoprivades que, dins del marc de la nostra constitució econòmica, s’ocupen de regular l’activitat econòmica que els empresaris desenvolupen a través de les empreses de les quals són titulars en l’exercici de l’activitat turística.

Quant al sentit i la ubicació en el pla d’estudis, l’assignatura se situa en el segon curs, amb la finalitat de dotar d’una base jurídica respecte de les estructures econòmiques i empresarials que els i les estudiants aniran adquirint a mesura que avancen en els estudis del grau en Turisme.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE12 : Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
 • CE14 : Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
 • CE4 : Conèixer les principals estructures politicoadministratives turístiques.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.
 • CE9 : Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmica patrimonial de les organitzacions turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els aspectes bàsics que regeixen i regulen els aspects, els caràcters i les finalitats de la introducció al dret mercantil, de l'estatut jurídic de l'empresari mercantil, de les societats de persones i de capital i de les diverses formes d'organització d'empresa.
 • Conèixer i comprendre les diverses relacions dels subjectes del mercat turístic.
 • Conèixer i comprendre els caràcters generals i la regulació de la contractació turística, amb especial incidència en la contractació electrònica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 OBJECTIUS

Conèixer i comprendre els aspectes bàsics que regeixen i regulen la part general del dret de l’empresa i del mercat, incloent-hi l’estatut jurídic de l’empresari, el dret de la competència i el dret de la propietat industrial i intel·lectual, així com el règim de la publicitat comercial.

Conèixer i comprendre les diferents formes d’organització de les empreses, especialment de les formes juridicosocietàries, i les particularitats dels empresaris turístics.

Conèixer i comprendre els caràcters generals de la contractació mercantil, especialment les particularitats que afecten els contractes turístics.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 23524
Professor/a responsable:
LLORCA GALIANA, JAUME
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix