Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta assignatura té com a principal objectiu l’adquisició del nivell B1.2 (segons el Marc Europeu de Referència) en la comunicació oral i escrita en anglès en l’àmbit del sector turístic.
En aquest segon curs del grau es dóna una major èmfasi a les destreses productives i comunicatives i per aquesta raó, l’assignatura ofereix a l’alumnat la possibilitat d'introduir-se en el marc empresarial per a la gestió de destinacions turístiques. Dins del diversos gèneres professionals escrits i orals de l’àmbit del turisme, es farà especial insistència en la creació d’informes, actes, propostes comercials, ressenyes, correspondència, fullets, reunions de treball, presentacions, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE15 : Treballar en anglès com a llengua estrangera.
 • CE16 : Comunicar-se oralment i per escrit en una segona llengua estrangera.
 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • CE29 : Treballar en mitjans socioculturals diferents.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir un nivell de competència lingüística B1.2 segons el Marc Europeu de Referència.
 • Comprendre els principis del turisme, les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica que presenta.
 • Treballar en anglés com a llengua estrangera.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en una primera llengua estrangera.
 • Fer servir tècniques de comunicació.
 • Analitzar i emprar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diversos àmbits del sector turístic.
 • Treballar en medis socioculturals diferents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Adquirir el nivell de competència B1.2 (MCER) en llengua anglesa. Conèixer les tecnologies de la informació i de la comunicació més rellevants en l'àmbit del turisme. Preparar materials audiovisuals de qualitat en llengua anglesa.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23521
Professor/a responsable:
NORTE FERNANDEZ-PACHECO, NATALIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix