Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Tipologies dels Espais Turístics és, com el seu nom indica, una matèria que pretén aproximar a l'alumne a les modalitats turístiques bàsiques i als espais turístics a les quals aquestes han donat lloc, amb l'objectiu de facilitar la comprensió de l'enorme varietat existent tant de modalitats temàtiques com d'espais en l'àmbit del turisme. El coneixement d'aquestes tipologies en cadascuna de les modalitats turístiques analitzades (golf, nàutic, naturalesa, esquí, etc.) sens dubte pot aportar a l'alumne les aptituds necessàries per a interpretar millor la complexa realitat dels espais turístics, identificar els impactes socioeconòmics i territorials de cada model o tipologia turística i reconèixer els models més interessants per al desenvolupament turístic d'un territori, segons les característiques i condicions d'aquest.

En aquesta matèria s'analitzen les diferents tipologies de espais turístics y algunes modalitats asociades, posant l'accent en aquelles que habitualment no són tractades en altres assignatures afins (nàutic, golf, naturalesa, etc.). L'esquema d'explicació de continguts sol comptar amb dues parts diferenciades: 1) Els continguts bàsics sobre les bases conceptuals i característiques de la modalitat turística concreta (definicions, trets de l'oferta i la demanda, etc.); i 2) Les tipologies bàsiques dels espais turístics o instalacions sorgits al voltant d'un recurs turístic base, que determina l'existència en el lloc d'una pràctica turística concreta (golf, nàutica, neu, cultura, etc.). En alguns temes també s'analitzen els impactes territorials vinculats a alguna tipologia turística.

L'assignatura es relaciona amb unes altres del pla d'estudis, bàsicament amb Introducció a la Geografia del Turisme, que posseeix una funció introductòria i generalista. Aquesta assignatura, que s'imparteix en el primer curs del Grau, ha de facilitar a l'alumne una sèrie de continguts previs (vocabulari essencial, conceptes bàsics), oferint si escau alguns exemples senzills d'espais turístics (tipologies), sense aprofundir massa en els casos que s'abordaran després, en l'assignatura que ens ocupa.

Així mateix es relaciona amb altres dues assignatures optatives de l'àrea, la de %o201CActividades Turístiques en el medi rura que en bona mesura trasllada part de les qüestions generals impartides en l'assignatura Introducció a la Geografia del Turisme a un medi concret, encara que amb un major aprofundiment- i amb Turisme i pràctiques territorials en desenvolupament local que desenvolupa qüestions tractades en Tipologíes dels Espais Turístics, com els models turístics o els impactes territorials-. En tots dos casos, el seu caràcter optatiu i la seua ubicació en els cursos finals d'un dels itineraris ens obliguen a introduir qüestions tractades en elles per al conjunt de l'alumnat.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre i valorar la utilitat de les tipologies (i dels models resultants) per a comprendre la complexa realitat dels espais turístics.
 • Analitzar l'espai turístic com a sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • Ser capaç de comprendre les tipologies dels espais turístics més representatius de cadascuna de les modalitats turístiques analitzades, a més dels canvis al llarg del temps.
 • Identificar les tipologies i els models més adequats, en termes de sostenibilitat, per al desenvolupament turístic d'un territori.
 • Distingir les característiques particulars d'un espai turístic de les característiques clau o distintives d'una possible tipologia i establir conclusions.
 • Explicar i valorar els efectes territorials de cadascuna de les tipologies analitzades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Comprendre els principis bàsics del turisme i els seus impactes territorials, recolzant-se en les TIC

- Realitzar treballs de recerca bàsica relacionada amb la matèria a través de fonts d'informació diverses, aconseguint conclusions

- Formular propostes d'intervenció i identificar experiències d'activitat turística

- Diferenciar perfils de demanda en relació a les característiques dels models turístics

- Aplicar la capacitat crítica i d'anàlisi sobre el fenomen turístic, a través de les activitats proposades en classe

- Valorar que l'activitat turística siga sostenible i respectuosa amb els valors ambientals, culturals i demogràfics del territori

- Capacitat d'integració en grups de treball, de manera participativa i activa

 

 

;

Dades generals

Codi: 23520
Professor/a responsable:
LARROSA ROCAMORA, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix