Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Mitjançant aquesta assignatura l'alumnat aprendrà a conèixer els elements del patrimoni cultural, tangibles i intangibles, com a representacions de la identitat; entendrà el valor que cada societat li atorga a la seva pròpia cultura; comprendrà l'atractiu que aquest tipus de patrimoni exerceix sobre els turistes i desenvoloparà la capacitat per a posar-ho en valor de cara a l'oferta turística. En aquest context es formarà també a l'alumnat en les pràctiques de conservació i exposició d'objectes patrimonials en els museus, així com en les formes expositives actuals, ja sigui in situ o en espais musealitzats.

El turisme cultural mou una bona part del turisme mundial (centres històrics, monuments, museus, exposicions, gastronomia, festes, religió, etc.), per la qual cosa la formació dels alumnes i les alumnas en el camp del patrimoni cultural, en el Grau de Turisme, serà fonamental per comprendre la demanda dels turistes, així com els fluxos turístics. La relació de l'assignatura amb altres vinculades al territori, el màrqueting o el desenvolupament sostenible, entre altres, ajudarà a una comprensió global dels processos que regeixen el mercat turístic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE30 : Conèixer les principals iniciatives de revaloració del patrimoni cultural.
 • CE31 : Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el dinamisme i l'evolució del turisme en les societats actuals.
 • Analitzar els impactes culturals del turisme en el patrimoni com a projecció d'identitat.
 • Relacionar el patrimoni amb els grupos que l'han creat.
 • A partir d'un estudi de cas, delimitar l'objecte de recerca i elaborar conclusions.
 • Dominar les tècniques de posada en valor del patrimoni cultural.
 • Ser capaç de gestionar el patrimoni cultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 1. Comprendre el paper del turisme en les societats actuals, tenint en compte els processos culturals de la globalització
 2. Conèixer les relacions que sorgeixen entre el patrimoni cultural i el turisme
 3. Aprendre a gestionar el patrimoni cultural
 4. Aprendre els conceptes bàsics necessaris per relacionar el patrimoni cultural amb la societat de la qual procedeix
 5. Entendre els impactes culturals del turisme en el patrimoni com a projecció d'identitat
 6. Comprendre el valor del patrimoni cultural per als grups que ho han creat
 7. A partir d'un estudi de cas, delimitar l'objecte de recerca i elaborar conclusions
 8. Dominar les tècniques de posada en valor del patrimoni cultural
 9. Ser capaços de gestionar el patrimoni cultural
 10. Treballar en grup durant les pràctiques relatives a la comprensió del valor del patrimoni
 11. Desenvolupar un coneixement teòric i pràctic a partir del raonament sobre la matèria donada

 

 

;

Dades generals

Codi: 23519
Professor/a responsable:
LOPEZ MARTINEZ, GABRIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix