Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'asignatura de Francès per al Turisme I té la finalitat d'establir les bases de la competència comunicativa oral i escrita en francès per a la seua utilització al contexte profesional del sector turístic, en particular del sector de l'hostaleria i de la restauració.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE16 : Comunicar-se oralment i per escrit en una segona llengua estrangera.
 • CE17 : Comunicar-se oralment i per escrit en una tercera llengua estrangera.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre paraules estàndard o expressions relatives a l'entorn més pròxim.
 • Comprendre paraules, frases i textos curts referents al món del turisme.
 • Saber comunicar-se en llengua francesa en situacions habituals i professionals, formular i respondre preguntes simples, descriure l'entorn professional més immediat.
 • Saber reconèixer i aplicar els coneixements bàsics de la morfologia i de la sintaxi.
 • Saber escriure textos curts, postals, contestar per escrit qüestionaris referents a dades personals.
 • Ser capaç d'utilitzar materials i eines pròpies d'un aprenentatge autònom mitjançant les noves tecnologies.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Conéixer la terminologia turística utilitzada a l'àrea de Francés per a Turisme 1.

2. Desenvolupar les habilitats de comprensió oral i escrita necessaries a l'ambit professional.

3. Consolidar i aprofundir la competència fonètica i prosòdica en la llengua francesa.

4.- Aprofundiren les habilitats de la producció escrita ( cartes comercials, correu electrònic, documents publicitaris, etc).

5. Desenvolupar les destresses necessàries per a gestionar empreses vinculades almb el món del turisme..

6. Aprendre a conéixer i a utilitzar les noves tecnologies  a l'àmbit del turisme i administració d'empreses.

7. Ser conscients de la importància de les bones relacions humanes a l'ambit del turisme i administració d'empreses.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23518
Professor/a responsable:
DOMINGUEZ LUCENA, VICTOR DANIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix