Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Recursos territorials Turístics aborda l'estudi del medi per al desenrotllament del turisme, la seua implantació i ordenació en l'espai. En ella s'analitzen les relacions entre els elements del medi i el desenrotllament del turisme; la qual cosa comprén l'estudi dels factors de localització de l'activitat turística en distintes escales espacials, junt amb l'anàlisi i caracterització de les principals regions turístiques. En este sentit, es tracta d'una matèria bàsica que des dels fonaments de l'anàlisi territorial aporta continguts teòrics i aplicats, que tenen com a objectiu despertar en l'alumnat una consciència reflexiva i crítica sobre els processos de desenrotllament turístic, proporcionant-li una formació sòlida per a l'òptim exercici de les distintes eixides professionals associades al Grau en Turisme. D'una banda, contribuïx a dotar l'alumne d'una base suficient per a poder aprofundir en la seua anàlisi i planificació i, per tant, de gran utilitat per als que opten per l'especialització en planificació i gestió del turisme, al mateix temps que enriquix i amplia la visió sobre el turisme d'aquells altres que es decidisquen per l'especialització en economia de l'empresa.

Recursos territorials Turístics es relaciona estretament amb Planificació Territorial del Turisme i Geografia Turística d'Espanya: regions, Rutes i Destins, assignatures vinculades també a l'àrea de coneixement d'anàlisi geogràfica regional i impartides en el Grau en Turisme. Esta relació es concreta en el diferent nivell d'anàlisi geogràfica regional amb el que cada una d'elles aborda l'estudi del turisme, amb el propòsit de proporcionar a l'alumne els coneixements i ferramentes necessàries per a abordar i comprendre el desenrotllament i ordenació del turisme en diferents àmbits espacials.

Així mateix, Recursos territorials Turístics guarda també una lògica connexió amb altres de les assignatures oferides com a optatives lligades a l'itinerari de Planificació i Gestió de Destinacions Turístiques, com són les de Gestió Integral de Destins, Gestió Turística dels Espais Litorals, Turisme i Pràctiques territorials en Desenrotllament Local; i Activitats Turístiques en el Medi Rural. Al mateix temps, si bé amb distints plantejaments, mètodes de treball i finalitats, la relació és també manifesta amb Introducció a la Geografia del Turisme i Tipologies dels Espais Turístics. Finalment, totes elles mantenen una estreta relació amb l'assignatura Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats a la Planificació i Gestió dels Espais Turístics, matèria de caràcter instrumental de gran ajuda en l'anàlisi geogràfica regional del turisme i que introduïx l'alumne en el maneig dels SIG com a ferramenta de treball.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE27 : Comprendre el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre les dimensions del turisme i les seues interrelacions.
 • Conèixer les tendències i dinàmiques recents de l'activitat turística en el context de la globalització i la sostenibilitat.
 • Conèixer els components del sistema turístic i les seues interrelacions, a més de les causes i conseqüències del seu funcionament per a les destinacions turístiques.
 • Explicar el funcionament com a sistema de l'estructura turística mundial i de les destinacions turístiques en particular, a través de l'anàlisi en les diferents escales territorials.
 • Explicar els factors de localització de l'activitat turística.
 • Explicar la influència dels elements del medi geogràfic i, especialment, la importància dels recursos turístics en el desenvolupament de l'activitat turística.
 • Identificar i descriure els atractius turístics d'un espai o regió i els tipus de turisme associats.
 • Conèixer les característiques i les diferents classificacions dels recursos turístics.
 • Elaborar inventaris i catàlegs de  recursos turístics.
 • Fer servir els mètodes i tècniques necessaris per a avaluar la potencialitat turística dels recursos d'un territori.
 • Jerarquitzar els recursos d'un territori segons la seua capacitat d'atracció i proposar actuacions per a la seua posada en valor turístic.
 • Identificar els impactes associats al desenvolupament de l'activitat turística.
 • Comprendre les interrelacions de l'activitat turística amb els processos ambientals que interactuen a escala local, regional i global, amb especial atenció a l'efecte del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.
 • Valorar la riquesa de la diversitat racial, social i cultural i la seua incidència en l'activitat turística.
 • Saber usar diferents fonts d'informació turística i no turística per a l'anàlisi de l'activitat turística.
 • Explicar l'evolució dels diferents tipus de destinacions turístiques internacionals.
 • Localitzar i descriure les principals regions i destinacions turístiques.
 • Analitzar dades de l'entorn econòmic, sociocultural i territorial a diferents escales per a interpretar la influència que tenen en les destinacions turístiques.
 • Desenvolupar la capacitat de raonament crític respecte als processos de desenvolupament turístic en relació als principis d'ètica social i ambiental.
 • Comunicar-se de manera interpersonal.
 • Demostrar interès pel coneixement de la realitat i dinàmica dels espais turístics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius generals

 • Comprendre la influència dels elements del medi geogràfic i, en especial, la importància dels recursos turístics en l'exercici de l'activitat turística.
 • Analitzar els fluxos turístics internacionals i els principals destins a nivell mundial, així com els factors que han influït en el seu desenvolupament i les principals tendències a curt i mitjà termini.
 • Comunicar-se de forma interpersonal.

Objectius conceptuals

 • Comprendre les diferents dimensions del turisme i les seues interrelacions (CE1).
 • Conéixer les tendències i dinàmiques recents de l'activitat turística en el context de la globalització i la sostenibilitat (CE1, CE3 i CE27).
 • Conéixer els diferents components del sistema turístic i les seues interrelacions, així com les causes i conseqüències del seu funcionament per als destins (CE1, CE3 i CE27).
 • Explicar els factors de localització de l'activitat turística (CE8 i CE18 i CE27)
 • Conéixer les particularitats geogràfiques, socials, econòmiques, polítiques, culturals, així com els recursos d'atracció dels espais i destinacions turístiques  (CE18).
 • Comprendre les interrelacions de l'activitat turística amb els processos ambientals que interactuen a escala local, regional i global, amb especial atenció als efectes del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat (CGUA4, CE1 i CE27).Objectius procedimentals

 • Explicar el funcionament com a sistema de l'estructura turística mundial, així com dels destinacions turístiques en particular, a través de la seua anàlisi en les diferents escales territorials (CE1,  CE3 i CE27).
 • Identificar i descriure els atractius turístics d'un espai o regió i els tipus de turisme associats (CE8, CE27).
 • Elaborar Inventaris i catàlegs de  recursos turístics (CE8).
 • Emprar els mètodes i les tècniques adequades per a avaluar la potencialitat turística dels recursos d'un territori (CE8).
 • Localitzar i descriure les principals regions i destinacions turístiques (CE27).
 • Manejar diferents fonts d'informació turística i no turística per a l'anàlisi de l'activitat turística (CE3, CE8, CE27 i CGUA2).
 • Analitzar dades de l'entorn econòmic, sociocultural i territorial a distintes escales per a interpretar la seua influència en les destinacions turístiques (CE27).


 Objectius actitudinals

 • Desenvolupar la capacitat de raonament crític respecte als processos de desenrotllament turístic en relació als principis d'ètica social i ambiental (CGUA4, CE1,CE18 i CE27).
 • Demostrar interés pel coneixement de la realitat i dinàmica dels espais turístics (CE3 i CE27).

 

 

;

Dades generals

Codi: 23516
Professor/a responsable:
MOLTO MANTERO, ENRIQUE ALFONSO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix