Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Màrqueting Turístic és una assignatura situada en primer curs, segon semestre, dirigida a proporcionar als estudiants els fonaments, mètodes i aplicacions bàsiques que presideixen la disciplina del Màrqueting aplicat al turisme, analitzant l'entorn, el consumidor turista, la segmentació del mercat turístic, el paper de la investigació de mercats, la planificació comercial turística, el producte, preu, distribució i comunicació turística. Tot això confereix a l'estudiant una formació bàsica per a l'exercici de tasques en les organitzacions turístiques tant públiques com privades.
Màrqueting Turístic està correlacionada amb Investigació de Mercats Turístics, assignatura obligatòria de tercer curs, i Promoció i Tècniques de Venda, assignatura optativa de quart curs, totes dues del mateix Grau en Turisme. Si bé Màrqueting Turístic tracta tant la investigació de mercats com la promoció i tècniques de vendes, aquest tractament forma part de la visió global que aquesta assignatura pretén oferir del màrqueting aplicat al turisme. Per la seua banda, aquestes dues assignatures proporcionen a l'estudiant un enfocament més exhaustiu de dues facetes claus en el sector turístic avui en dia, com són el coneixement del mercat (investigació) i la comunicació amb el mateix (promoció).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE6 : Tenir una marcada orientació de servei al client.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes bàsics per a la presa de decisions de direcció de màrqueting en l'empresa.
 • Saber utilitzar els instruments d'anàlisi que faciliten la presa de decisions comercials turístiques.
 • Conèixer les estratègies per a la gestió del producte turístic.
 • Comprendre les estratègies de preus dels productes turístics.
 • Reconèixer els diferents tipus d'intermediaris turístics, així com les estratègies del sistema de distribució comercial.
 • Saber les estratègies de comunicació de l'empresa.
 • Reconèixer que la creació de valor per al client, tant en les destinacions com en les empreses turístiques, ha de tenir en compte el resident.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius generals
1. Comprendre les relacions d'intercanvi entre les empreses turístiques tant públiques com privades i les destinacions, amb el turista i el resident, des d'un punt de vista de comercialització turística (CE3, CE5, CE6, CE11, CE19).

Objectius conceptuals

2. Conèixer els conceptes bàsics per a la presa de decisions de direcció de màrqueting a l'empresa (CE3, CE5, CE6).
3. Conèixer les estratègies per a la gestió del producte turístic (CE11).
4. Comprendre les estratègies de preus dels productes turístics (CE11).
5. Reconèixer els diferents tipus d'intermediaris turístics així com les estratègies del sistema de distribució comercial (CE11).
6. Saber les estratègies de comunicació de l'empresa (CE11)


Objectius procedimentals
7. Saber utilitzar els instruments d'anàlisi que faciliten la presa de decisions comercials turístiques.


Objectius actitudinals
8. Reconèixer que la creació de valor per al client, tant a nivell de destinacions com d'empreses turístiques, ha de tenir en compte el resident (CE19).

 

 

;

Dades generals

Codi: 23515
Professor/a responsable:
DIAZ MAS, EDUARDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix