Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta assignatura ofereix a l'alumnat un nivell d’ anglès de competència lingüística B1.1 (segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües) en la comunicació oral i escrita dins de l'àmbit del sector turístic.

L'assignatura està relacionada amb els diferents nivells d'anglès inclosos en el Grau de Turisme (Anglès I, II i III) i amb l'assignatura "Cultura i institucions dels països de parla anglesa", impartida en el Grau de Estudis Anglesos.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE13 : Manejar tècniques de comunicació.
 • CE15 : Treballar en anglès com a llengua estrangera.
 • CE16 : Comunicar-se oralment i per escrit en una segona llengua estrangera.
 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • CE29 : Treballar en mitjans socioculturals diferents.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir un nivell de competència lingüística B1.1 segons el Marc Europeu de Referència.
 • Comprendre els principis del turisme, les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica que té.
 • Treballar en anglès com a llengua estrangera.
 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera llengua estrangera.
 • Fer servir tècniques de comunicació.
 • Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diversos àmbits del sector turístic.
 • Treballar en mitjans socioculturals diferents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conèixer les tecnologies de la informació i de la comunicació més rellevants en l'àmbit del turisme.

Preparar materials audiovisuals de qualitat en llengua anglesa.

 

 

;

Dades generals

Codi: 23514
Professor/a responsable:
CONGOST MAESTRE, NEREIDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix