Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La Introducció a la Geografia del Turisme és, com el seu nom indica, una assignatura generalista que pretén aproximar a l'alumnat als territoris geogràfics com a condicionant bàsic de l'activitat turística i d'oci.
És el territori i tots els complexos factors que ho integren els qui potencien o redueixen les possibilitats o el desenvolupament turístic en una societat concreta.

En aquesta matèria s'analitzen conceptes i fonts per a la comprensió i l'anàlisi del turisme, i s'analitzen les interrelacions entre l'activitat turística i els diferents espais geogràfics, on a més es valoren tots tipus d'impactes territorials que el turisme general.

Per altra banda es diferencien les modalitats del turisme en relació amb els territoris en què es desenvolupen, i es tracta de conscienciar sobre la necessària sostenibilitat que ha d'acompanyar a l'acompliment d'aquestes activitats i a la planificació territorial.


La funció introductòria i generalista de l'assignatura implica també una iniciació bàsica a qüestions com la utilització de tecnologies de la informació, el maneig de les fonts i el treball en equip.


L'assignatura es relaciona amb unes altres del pla d'estudis, bàsicament amb Tipologies d'Espais Turístics, per a la qual posseeix una funció introductòria, generalista, de marc general, i a la qual ha de facilitar una sèrie de continguts previs (vocabulari essencial, conceptes bàsics), oferint si escau alguns exemples senzills d'espais, sense aprofundir massa en els casos que s'abordaran després. Així mateix es relaciona amb altres dues assignatures optatives de l'àrea, la d'Activitats Turístiques en el medi rural que en bona mesura trasllada bona part de les qüestions generals de la nostra assignatura a un medi concret, amb major aprofundiment, i amb Turisme i pràctiques territorials en desenvolupament local que desenvolupa qüestions ací iniciades, com els models turístics o els impactes territorials-. En tots dos casos, el seu caràcter optatiu i la seua ubicació en els cursos finals d'un dels itineraris ens obliga a introduir qüestions tractades en elles per al conjunt de l'alumnat.


També es relaciona amb Recursos Territorials Turístics, de manera complementària, centrant-se la nostra assignatura en els marcs generals, i els diferents tipus de turisme, deixant els aspectes de caràcter més particular per a aquella.

Finalment, donat el pes que s'ha volgut atorgar a l'ús de les TIC en aquesta matèria, haurà de considerar el paper que posteriorment exercirà la de Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats a la Planificació i Gestió dels Espais Turístics, matèria instrumental que aprofundirà en els SIG com a eina de treball per a l'acompliment professional de l'alumnat. En el nostre cas, l'alumne es reduirà al paper d'usuari de forma més generalista (cerca d'informació, anàlisi de pàgines web sobre turisme).

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE32 : Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE8 : Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Definir els conceptes, instruments i fonts d'estudi que té la geografia del turisme, oci i recreació.
 • Identificar les característiques i conseqüències que l'activitat turística ha tingut en el territori des de la consolidació del turisme de masses fins a l'actualitat, amb els factors que faciliten la mobilitat espacial de la població (focus i fluxos) .
 • Situar i estudiar de manera teòrica i aplicada l'oci, el turisme i les seues repercussions, en tots els tipus de societats, des de les industrials avançades fins a les més desfavorides. Repercussions que van des de les més generals relacionades amb l'ordenació i planificació del territori «turístic», a altres de més puntuals i específiques relacionades amb aspectes econòmics, ambientals, socials, culturals i demogràfics.
 • Classificar models i tipologies turístiques (turisme rural, urbà cultural, sol i platja, etc.).
 • Explicar els impactes, positius i negatius, que l'activitat turística exerceix sobre el territori.
 • Formular propostes d'intervenció i identificar experiències perquè l'activitat turística siga sostenible i respectuosa amb els valors ambientals, culturals i demogràfics del territori.
 • Diferenciar perfils de demanda, en relació amb les característiques sociodemogràfiques dels turistes.
 • Aplicar la capacitat crítica i d'anàlisi sobre el fenomen turístic a través dels activitats proposades en classe.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius generals
1. Comprendre la influència del medi geogràfic i, especialment, la importància dels recursos turístics en el desenvolupament de l'activitat turística (CE18)
2. Situar i estudiar de forma teòrica i aplicada l'oci, el turisme i les seues repercussions, en tots els tipus de societats, des de les industrials avançades fins a les més desfavorides (CE1).
3. Comprendre les repercussions de l'activitat turistica sobre l'Ordenació i Planificació del Territori en què es realitza i sobre aspectes econòmics, ambientals, socials, culturals i demogràfics (CE1 i CE19)
4. Comunicar-se de forma interpersonal (CGUA3)

Objectius específics:
Conceptuals:
5. Definir els conceptes, instruments i fonts d'estudi que té la Geografia del Turisme, oci i recreació (CE1 i CE3)

6. Identificar les característiques i conseqüències que l'activitat turística ha tingut en el territori, des de la consolidació del turisme de masses fins a l'actualitat, amb els factors que faciliten la mobilitat espacial de la població (focus i fluxos) (CE3 i CE8)

7. Classificar models i tipologies turístiques (turisme rural, urbà-cultural, sol i platja, etc.) (CE18)

8, Explicar els impactes, positius i negatius, que l'activitat turística exerceix sobre el territori (CE23)

Procedimentals:
9. Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC (CGUA2)

10. Realitzar treballs de recerca bàsica relacionada amb la matèria a través de fonts d'informació diverses, aconseguint conclusions (CE5)

11. Formular propostes d'intervenció i identificar experiències d'activitat turística (CE5 i CE32)

12. Diferenciar perfils de demanda en relació a les característiques sociodemogràfiques dels turistes (CE3, CE8 i CE23)

Actitudinals:
13. Aplicar la capacitat crítica i d'anàlisi sobre el fenomen turístic, a través de les activitats proposades en classe (CE5)

14. Valorar que l'activitat turística siga sostenible i respectuosa amb els valors ambientals, culturals i demogràfics del territori (CE19 i CE23)

15. Capacitat d'integració en grups de treball, de manera participativa i activa (CE5)

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 23513
Professor/a responsable:
CORTES SAMPER, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix