Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L’assignatura té com a objectiu introduir l’alumne en els conceptes fonamentals de l’economia, i també facilitar-li instruments primaris d’anàlisi que li permeten analitzar l’entorn que envolta les empreses i l’activitat del sector turístic i, d’aquesta manera, poder preveure certes tendències futures i ser capaç de prendre les decisions més apropiades a partir de la informació econòmica necessària amb l’ajuda proporcionada per bases de dades i els programes informàtics apropiats per a analitzar-la.

De la mateixa manera, es proporcionen a l’alumne els fonaments necessaris per a començar a dur a terme avaluacions de potencials destinacions o recursos turístics, anàlisis prospectives per a l’explotació d’àrees amb un determinat potencial turístic, així com anàlisi d’impactes econòmics generats per l’activitat turística. A més, proporciona les nocions fonamentals que seran utilitzades en l’assignatura Estructura de Mercats de segon curs, atès que el programa de continguts hi està totalment coordinat.

Inicialment, l’assignatura comença amb una introducció en què es comenta a l’alumne quins són els objectius genèrics de l’economia, les principals tendències de pensament que expliquen l’actual configuració del mapa econòmic actual i la interrelació existent entre els diferents agents.

El segon bloc es refereix a la microeconomia. S’hi analitzen les característiques de les diferents estructures de mercat que poden trobar-se en la realitat, així com el comportament de les empreses i consumidors.

Finalment, el tercer bloc es dedica a la macroeconomia. S’hi estudia tot allò referit a la comptabilitat nacional, la interrelació entre les diferents variables macroeconòmiques, així com els diferents tipus de polítiques econòmiques que poden ser implementades per a corregir desequilibris no volguts del sistema i el seu efecte sobre el sector del turisme tant a escala nacional com internacional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE2 : Analitzar la dimensió econòmica del turisme.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Interpretar indicadors i gràfics, així com comentar variables i dades de contingut econòmic.
 • Analitzar i raonar per a comprendre els  problemes econòmics.
 • Comprendre els vincles entre els plantejaments econòmics i l'activitat turística i elaborar conclusions davant  de problemes concrets.
 • Utilitzar el full de càlcul en programari lliure.
 • Cercar informació econòmica amb l'ús de les TIC.
 • Expressar-se de manera ordenada i coherent.
 • Interpretar i analitzar l'evolució de les principals variables econòmiques, amb especial referència a les que serveixen a l'anàlisi del  sector de turisme.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1. Conèixer la importància del turisme dins de l’estructura econòmica nacional i internacional (CE1, CE2, CGUA3).

2. Entendre les característiques i funcionament dels diferents tipus de mercats (CE1, CE2, CGUA3).

3. Localitzar i comprendre informació de caràcter econòmic amb la finalitat d’analitzar conjuntures, preveure tendències, detectar oportunitats, prendre decisions i establir estratègies empresarials dins d’un context macroeconòmic (CE23, CE24, CGUA2).

4. Conèixer mètodes quantitatius bàsics per a extraure informació rellevant tant de variables macroeconòmiques com de sistemes i procediments comptables i financers (CE23, CE24, CGUA2). 

 

;

Dades generals

Codi: 23512
Professor/a responsable:
MARTINEZ MORA, CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix