Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24Fonaments d'Economia de l'Empresa és una assignatura de formació bàsica de caràcter introductori en la qual l'estudiant rep un conjunt de coneixements que li han de permetre familiaritzar-se amb els conceptes i eines d'administració de manera que puga interpretar la realitat empresarial des d'una perspectiva sistémica i global. Des d'aquest punt de vista, el centre de gravetat de la matèria s'estableix en l'estudi de l'empresa, l'empresari i les principals decisions empresarials en el sector turístic de manera que s'establisca una primera presa de contacte amb els coneixements i mecanismes de raonament que, posteriorment, es desenvoluparan en assignatures de direcció i gestió empresarial més específiques. En particular, es poden destacar la relació directa amb les següents assignatures:

- Operacions i processos de producció en empreses turístiques de 2º curs.
- Direcció i planificació de recursos humans en turisme de 2º curs.
- Direcció estratègica d'empreses turístiques de 3º curs.
- Gestió de qualitat en turisme de 4º curs.
- Estratègies de creixement d'empreses turístiques de 4º curs.
- Tendències i innovació en el sector hoteler de 4º curs.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar un esperit crític davant les situacions de l'empresa.
 • Desenvolupar diferents visions del paper que té l'empresa com a instrument de desenvolupament econòmic.
 • Conèixer l'evolució de les diferents teories sobre l'organització i l'administració d'empreses.
 • Conèixer quins elements i característiques defineixen l'entorn empresarial, amb la distinció dels dos tipus bàsics: genèric i específic.
 • Distingir les etapes del procés de presa de decisions així com els principals errors comesos en cadascuna de les etapes.
 • Aprendre a usar models matemàtics de presa de decisions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24


1.1. Objectius conceptuals
1. Conèixer l'evolució de les diferents teories sobre l'organització i administració d'empreses (CE12).
2. Conèixer què elements i característiques defineixen l'entorn empresarial, distingint els dos tipus bàsics: genèric i específic (CE12).
3. Distingir les etapes del procés de presa de decisions així com els principals errors comesos en cadascuna d'elles(CE12)

1.2. Objectius procedimentals

4. Aprendre a usar models matemàtics de presa de decisions (CE12).

1.3. Objectius actitudinals

5. Desenvolupar un esperit crític davant les situacions de l'empresa(CE12, CGUA2, CGUA3).
6. Desenvolupar diferents visions del paper que juga l'empresa com a instrument de desenvolupament econòmic (CE12, CGUA2, CGUA3).

 

 

;

Dades generals

Codi: 23511
Professor/a responsable:
LLORET LLINARES, MARCELINO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix