Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ GEOGRÀFICA DELS PAISATGES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura tracta de proporcionar als alumnes un corpus coherent de continguts teòrics i pràctics que cobreixin els processos d'anàlisis i posada en valor de les diferents tipologies de paisatge. La seva impartició en el quart any, segon quadrimestre, permet que els alumnes aprenguin una sèrie de continguts necessaris per comprendre el funcionament dels paisatges. La seva inserció en el mòdul de Món Actual i Patrimoni determina el seu caràcter aplicat i resulta un complement fonamental per a l'exercici professional dels futurs egressats, especialment per a l'acompliment dels perfils professionals relacionats amb la gestió del patrimoni

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals tipus de paisatges que caracteritzen els espais geogràfics més representatius a diferent escala.
 • Valorar el concepte paisatge i la importància de la seua conservació per al desenvolupament dels territoris i les societats actuals.
 • Conèixer, exemplificar i aplicar models i eines de conservació i gestió del paisatge.
 • Definir unitats de paisatge i caracteritzar-les a partir de les principals fites i elements referencials de l'espai geogràfic.
 • Establir relacions entre paisatge i problemes socials en el medi urbà i rural. 
 • Analitzar i diferenciar les tècniques i mètodes geogràfics aplicats als estudis de paisatge. Formular propostes d'anàlisis, gestió i protecció de paisatges.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius específics de l'assignatura: anàlisi dels processos de gestió i posada en valor dels paisatges mitjançant estudi de cas.

 

 

Dades generals

Codi: 29055
Professor/a responsable:
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix