Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPANYA EN EL MÓN CONTEMPORANI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura aborda els principals processos que van tindre lloc a Espanya al llarg dels segles XIX i XX. Així, estudia de manera comparada les diverses etapes que es van desenrotllar en el passat espanyol més recent, destacant els canvis i permanències entre elles. Esta assignatura resulta fonamental en el Mòdul 6 del Pla d'Estudis: Món actual i patrimoni. Introduïx a l'alumnat en el maneig de conceptes històrics bàsics, en els debats actuals de la historiografia sobre l'Espanya dels segles XIX i XX i en el recurs a fonts d'informació bibliogràfica i informàtica. Pretén capacitar a l'alumnat per a l'anàlisi, la síntesi i l'expressió. Esta assignatura es coordina especialment amb l'assignatura Món contemporani (2n)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el desenvolupament històric d'Espanya des de començaments del segle XIX.
 • Relacionar aquest desenvolupament amb el context mundial i, especialment, europeu.
 • Analitzar els principals debats historiogràfics sobre l'Espanya contemporània i el major o menor paral·lelisme que presenten amb altres experiències històriques similars.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Coneixement del significat de les següents realitats polítiques: Modernitat, Ciutadania, Constitucions, parlaments, Estats representatius, liberalisme, democràcia, socialisme, anarquisme, feixisme, ideologies polítiques i el seu acoblament amb els moviments socials, història de gènere, etc.

- Anàlisi i discerniments dels moviments socials, accions col·lectives, valor de l'individu en els processos històrics, etc.

- Aprofundiment en els canvis socials de l'Espanya contemporània

- Valorar la importància dels processos a llarg termini: demografia, economia, internacionalització de les relacions econòmiques, etc.

- Aprendre a captar el canvi com a essència de la història

- Conéixer críticament els nacionalismes: l'espanyol, el català, el basc, etc.

- Contextualització en els processos occidentals de construcció de nacions i estats.

- Utilitzar les fonts originals dels hòmens i dones que, amb la seua activitat, estudi i investigació, han marcat el rumb de l'Espanya contemporània per a valorar el paper de l'individu en la història.

 

 

Dades generals

Codi: 29042
Professor/a responsable:
MORENO FONSERET, ROQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix