Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA FRANCESA PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES: LA GESTIÓ CULTURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: LENGUA FRANCESA PARA FINES ESPECÍFICOS: LA GESTIÓN CULTURAL

CÓDIGO: 29041

CURSO: 4

SEMESTRE: PRIMER SEMESTRE

CRÉDITOS ECTS: 6

DEPARTAMENTO Y ÁREAS: FILOLOGÍAS INTEGRADAS. ÁREA DE FILOLOGÍA FRANCESA

ESTUDIOS EN LOS QUE SE IMPARTE: GRADO EN HUMANIDADES

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA: 4

La asignatura se relaciona con: LAS ASIGNATURAS RELATIVAS A FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA DE LOS CURSOS ANTERIORES

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en un idioma estranger.
 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE3 : Dominar una llengua estrangera o més d'una per a facilitar l'accés a la producció i la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb un èmfasi especial en la contemporaneïtat i en la diversitat cultural i la seua gestió.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir un nivell de competència lingüística B.2 en llengua francesa segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).
 • Reforçar les habilitats per a comunicar-se en llengua francesa de manera eficaç a través del treball en totes les seues destreses tant en situacions de comunicació de la vida quotidiana com en contextos professionals propis de la gestió cultural. 
 • Desenvolupar habilitats comunicatives en llengua francesa per a facilitar l'accés a la producció i a la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb especial èmfasi en el contemporani i en la diversitat cultural i la seua gestió.
 • Conèixer les principals manifestacions i celebracions artístic culturals dels països de parla francesa.
 • Desenvolupar habilitats per a dissenyar, programar i difondre en llengua francesa productes culturals. 
 • Desenvolupar l'autoaprenentatge a través de les TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS :

- objetivos conceptuales:


1. Conocer las principales manifestaciones y celebraciones artístico culturales de los países de habla francesa
2. Adquirir un nivel de competencia lingüística B.2 en lengua francesa según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER)

objetivos procedimentales:

3. Afianzar las habilidades para comunicar en lengua francesa de manera eficaz a través del trabajo en todas sus destrezas tanto en situaciones de comunicación de la vida cotidiana como en contextos profesionales propios a la gestión cultural
4. Desarrollar habilidades comunicativas en lengua francesa para facilitar el acceso a la producción y a la interpretacón de las culturas en sus diversas manifestaciones, con especial énfasis en lo contemporáneo y en la diversidad cultural y su gestión
5. Desarrollar habilidades para diseñar, programar y difundir en lengua francesa productos culturales
6. Desarrollar habilidades para el autoaprendizaje a través de las TIC


- objetivos actitudinales

1. Valorar el interés y la importancia del arte, del pensamiento, y de la cultura como signo indentitario de los paises de lengua francesa
2. Valorar el interés y la la importancia del arte, del pensamiento, y de la cultura como bien social y como producto de gestión
3. Comprender la necesidad de una buena competencia comunicativa en la lengua francesa para la gestión cultural
4. Entender la necesidad de creatividad respecto de la gestión cultural y tener una buena predisposición para ello
5. Mostrar una actitud abierta y positiva al trabajo realizado en grupo.

 

 

Dades generals

Codi: 29041
Professor/a responsable:
LLORCA TONDA, MARIA DE LOS ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix