Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPANYA EN EL MÓN MODERN

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende señalar el papel España jugó en Europa y el Mundo desde la consolidación de la unión dinástica llevada a cabo por los Reyes Católicos; a través de la época de los Austrias; y los procesos de centralización administrativa y política llevados a cabo por la dinastía borbónica en el siglo XVIII.

La hegemonía española del XVI, la apertura de las rutas oceánicas, los constantes conflictos de los Habsburgo (interiores y exteriores), el paso a un segundo orden en el concierto internacional, las nuevas perspectivas iniciadas en el siglo XVIII con los gobernantes ilustrados, serán las líneas conductoras de la asignatura que se propone.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i comprendre els problemes i processos més rellevants de l'evolució històrica d'Espanya en el context europeu i mundial durant els segles XVI, XVII i XVIII.
 • Diferenciar i interrelacionar els principals processos econòmics, socials, polítics i culturals que van configurar la història d'Espanya i de les civilitzacions europees i extraeuropees en l'època moderna.
 • Distingir i explicar els trets, factors i esdeveniments més rellevants de la història moderna.
 • Conèixer i usar amb propietat i precisió els conceptes bàsics i específics de la història moderna.
 • Revisar de manera crítica les concepcions i interpretacions sobre les claus explicatives fonamentals del període modern.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Analizar el proceso evolutivo de la monarquía hispánica a lo largo de la edad moderna.
 • Distinguir claramente los ámbitos en que España centró sus intereses a lo largo del periodo, valorando las consecuencias de las diferentes intervenciones para el conjunto de los territorios a nivel político, económico y social.
 • Explicar los principales rasgos diferenciadores derivados de la diversidad territorial española entre los siglos XVI y XVIII.

 

 

Dades generals

Codi: 29038
Professor/a responsable:
GARCIA ARENAS, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix