Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

Aquesta assignatura té l'objectiu d'abordar la literatura catalana des d'una perspectiva comparatística, és a dir, prenent-la com a punt de partida per a establir relacions i connexions amb altres literatures i arts.

L'estructura de la matèria té dos bloc diferenciats: en primer lloc, s'hi dedicaran 3 crèdits ECTS per a revisar, des d'un punt de vista teòric, la disciplina de la literatura comparada: definició, desenvolupament, tendències, etc. La segona part,

que ocuparà els 6 crèdits restants, serà el resultat de l'aplicació de la teoria precedent a l'anàlisi de casos i exemples concrets relatius a la literatura catalana en diàleg amb d'altres manifestacions literàries i artístique

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

General Competences (CG)

 • CG10 : Recognition of cultural diversity and equal opportunities.
 • CG3 : Oral and written communication skills.
 • CG4 : Critical reasoning.
 • CG5 : Capacity for analysis and synthesis.
 • CG6 : Capacity for teamwork.
 • CG9 : Problem-solving and decision-making.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Understand human behaviour in society using specific methods and techniques of analysis and, in this way, develop the ethical commitment to gender equality and a special capacity for interpersonal relationships.
 • CE2 : Understand History and the major artistic and philosophical currents of Mankind, particularly the classical foundations on which European cultural reality is based, and be able to transmit them by promoting the social value of culture.
 • CE5 : Assess and interpret the cultural diversity of the Region of Valencia, contrasting the indigenous cultures of the region with other cultures with which relations and contacts are established, using the official languages as the vehicles for interaction.
 • CE8 : Acquire skills to prepare and display content related to the human and social sciences for dissemination and for educating secondary school children, using personal skills and ICT.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

Objectius formatius:
1. Conéixer el concepte de literatura comparada, el context sociopolític en què va sorgir com a disciplina i el que l’envolta en l’actualitat;
2. Descriure les relacions entre la literatura comparada i la producció cultural del segle passat i, sobretot, del present;
3. Descobrir les temàtiques comparatistes actuals i ubicar-les en la història i les grans fites de la literatura catalana;
4. Afrontar l’anàlisi de textos literaris contrastat amb la resta de les arts;
5. Analitzar les implicacions ideològiques i les diverses tendències de la literatura comparada, i aplicar-les a l’anàlisi dels textos estudiats;
6. Usar els principis de la crítica literària i, especialment, la de gènere, per a analitzar textos literaris catalans en relació amb textos en altres llengües, i obrir així la perspectiva per al diàleg intercultural;
7. Descriure i explicar l’actual configuració literària transnacional, intercultural i relacional.
8. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.
9. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (pronúncia i ortografia, gramàtica, lexicosemàntica i fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, entrevista i debat; en el registre escrit: informe i treball acadèmic, ressenya).

 

 

;

General

Code: 29033
Lecturer responsible:
MARTOS SANCHEZ, JOSEP LLUIS
Credits ECTS: 9,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: SPANISH STUDIES, GENERAL LINGUISTICS AND THEORY OF LITERATURE
  Area: LITERARY THEORY AND COMPARED LITERATURE
  Theoretical credits: 0,4
  Practical credits: 0,8
 • Dept: CATALAN STUDIES
  Area: CATALAN STUDIES
  Theoretical credits: 0,8
  Practical credits: 1,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught