Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2023-24

La llengua és pot estudiar tant des d’un enfocament intern: l’estructura i les estratègies lingüístiques a fi de crear un text que siga adequat, cohesionat i coherent, com també amb un enfocament extern: la visió social de la llengua, ja que partim de l’axioma que llengua i societat són les dues cares d’una mateixa moneda, és a dir, són indestriables.

Cal que tinguem en compte que vivim en una zona on hi ha dues llengües en contacte: el català, que és llengua pròpia i oficial en diverses comunitats autònomes de l’estat, i el castellà, que és llengua oficial a tot l’estat. Açò provoca que visquem en un context de conflicte lingüístic i de minorització de la llengua catalana.

A partir d’aquests dos enfocaments, l’intern i l’extern, aquesta assignatura té com a objectiu oferir a l’alumnat tots els instruments necessaris per a l’anàlisi de la realitat sociolingüística en què vivim a partir del comentari i l’elaboració de textos, és a dir, comentar i elaborar textos en català per a conéixer el context sociolingüístic en què vivim.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

 • CG10 : Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades.
 • CG3 : Competencias en comunicación oral y escrita.
 • CG5 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • CG9 : Resolución de problemas y toma de decisiones.

 

Competencias específicas (CE)

 • CE5 : Valorar e interpretar la diversidad cultural propia de la Comunidad Valenciana, contrastando las culturas propias de este territorio con otras culturas con las que establecen relaciones y contactos, mediante el uso de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares.
 • CE8 : Adquirir habilidades para elaborar y exponer contenidos relacionados con las ciencias humanas y sociales orientados a su divulgación y a la formación del alumnado de enseñanza secundaria, mediante la destreza personal y de las TIC.

 

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

 • Conéixer el marc teòric de la sociolingüística com a disciplina lingüística.
 • Comprendre i valorar la diversitat lingüística i els contextos multiculturals.
 • Identificar els conceptes que intervenen en la descripció de les diferents situacions sociolingüístiques.
 • Identificar en diferents textos orals o escrits els fenòmens de contacte lingüístic, el variacionisme, les varietats i els registres en relació a l’estàndard.
 • Conéixer els mecanismes de representació dels resultats demolingüístics d’una enquesta.
 • Conéixer els contextos historicosocials de la llengua catalana.

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2023-24

1.Conèixer algunes realitats sociolingüístiques del món i aprofundisquen en la de la llengua catalana.

2. Saber analitzar un text des del punt de vista de les interferències, el canvi de codi, la variació i els registres.

3. Interpretar gràfics amb dades demolingüístiques i arbres lingüístics amb dades de la transmissió.

4. Valorar la diversitat lingüística de la humanitat.

5. Valorar el lloc que ocupa la llengua catalana en el conjunt de les llengües.

6. Entendre i comprometre's amb el respecte, el compromís i la solidaritat dels drets lingüístics de les persones.

7. Valorar el domini de la llengua i de les estratègies textuals com a element imprescindible per a la vida social actual.

8. Expressar-se oralment i per escrit en un registre formal adequat per a l’àmbit acadèmic.

9. Dins la llista dels objectius específics aportats pel professorat (és a dir, més concrets i que despleguen els anteriors): Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (pronúncia i ortografia, gramàtica, lexicosemàntica i fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, entrevista i debat; en el registre escrit: informe i treball acadèmic, ressenya).

 

 

Datos generales

Código: 29032
Profesor/a responsable:
TORMO GONZALVEZ, MARIA ASSUMPCIO
Crdts. ECTS: 9,00
Créditos teóricos: 1,80
Créditos prácticos: 1,80
Carga no presencial: 5,40

Departamentos con docencia

 • Dep.: FILOL. ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORIA DE LA LITERATURA
  Área: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Créditos teóricos: 0,6
  Créditos prácticos: 0,6
 • Dep.: FILOLOGÍA CATALANA
  Área: FILOLOGIA CATALANA
  Créditos teóricos: 1,2
  Créditos prácticos: 1,2
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte